Dysgu Proffesiynnol


Cofrestriad

Mae’r RhGMBC yn darparu cyngor, adnoddau a dysgu proffesiynol i athrawon i helpu i gyfoethogi profiad mathemategol myfyrwyr a hyrwyddo astudiaeth barhaus o fathemateg. Rydym hefyd yn cynnal ymchwil gweithredu mewn partneriaeth ag athrawon. Rydym wedi ymrwymo i gefnogi ysgolion a cholegau ac rydym wedi bod yn darparu dysgu proffesiynol ers 2014. Rydym wedi cefnogi cannoedd o athrawon o ysgolion / colegau ledled Cymru. Er bod ein dysgu proffesiynol (DP) yn canolbwyntio yn bennaf (er nad yn gyfan gwbl) ar CA5 yn nhermau cynnwys, mae pob cwrs hefyd yn ceisio datblygu addysgeg effeithiol ac yn cefnogi Cwricwlwm Cymru yn hyn o beth.

Mae’r RhGMBC wedi datblygu ystod eang o adnoddau ein bod yn hapus iawn i rannu gydag athrawon. Mae cofrestru hefyd yn rhoi mynediad am ddim i athro defnyddiwr sengl i adnoddau mathemateg bellach Integral. Mae’r adnoddau’n cynnwys deunyddiau i gefnogi addysgu a dysgu Mathemateg Safon Uwch a Mathemateg Bellach, y rhan fwyaf o bynciau Tystysgrif lefel 2 mathemateg ychwanegol ac Arholiadau STEP.  

Mae cofrestru hefyd yn rhoi mynediad i’n hamrywiaeth o gyfleoedd hyfforddi am ddim gan gynnwys gweithdai undydd, sesiynau ar-lein, sesiynau pwnc / modiwl penodol, opsiynau yn yr ysgol yn ogystal â chyrsiau hirach. Gweler cyfleoedd dysgu proffesiynol isod.

I gael mynediad i’r uchod, cofrestrwch yma.

Cefnogaeth leol

Cydlynwyr Ardal

Bydd gennych Gydlynydd Ardal (CA) ar gyfer eich rhan chi o Gymru. Mae yna hefyd aelodau arweiniol o’r tîm ar gyfer dysgu proffesiynol, adnoddau ac ati. Mae eu manylion yma. Gallwch gysylltu â’r arweinydd DP neu eich CA lleol i drafod eich anghenion DP.

Cymorth Cwricwlwm

Ein Deunyddiau
 • Cynllun gwaith llawn adnoddau ar gyfer mathemateg a mathemateg bellach Safon Uwch
 • Fideos Mathemateg UG Ystafell Ddosbarth Wyneb i Waered
 • Fideos Mathemateg UG Adolygu Cwestiynau Arholiad
 • Atgyfnerthu Mathemateg UG
 • Fideos Mathemateg A2 Ystafell Ddosbarth Wyneb i Waered
 • Fideos Mathemateg A2 Adolygu Cwestiwn Arholiad
 • Fideos Mathemateg Bellach AS Ystafell Ddosbarth Wyneb i Waered
 • Fideos Mathemateg Bellach AS Adolygu Cwestiynau Arholiad
 • Fideos Mathemateg Bellach A2 Ystafell Ddosbarth Wyneb i Waered
 • Fideos Mathemateg Bellach A2 Adolygu Cwestiynau Arholiad
 • Cyfres amrywiol o fideos trosglwyddo a chyfoethogi
 • Mynediad i adnoddau Mathemateg a Mathemateg Bellach Safon Uwch Integral

Ar gyfer deunyddiau cefnogi cwricwlwm ewch i’n tudalen Cymorth Cwricwlwm.

Digwyddiadau Dysgu Proffesiynol Diweddaraf

Cwrs Dysgu Proffesiynol MBU6 - BethDysgu Proffesiynol MBU6 (Mecaneg Bellach)PwyAthrawon CA5PrydTymor yr Haf a Hydref 2022HowAr-leinTo bookb.h.denyer@swansea.ac.uk Mwy o wybodaeth  Bydd y cwrs yn cael ei redeg mewn pum sesiwn: Sesiwn 1: Ergyd a Momentwm Sesiynau 2 a 3 :  Momentau, Creiddiau màs a Stateg gwrthrych anhyblyg. Sesiynau 4 a 5 : Hafaliadau Differol mewn Mecaneg, Cyflwyno Mudiant Harmonig Syml, Cinemateg… Read More »Cwrs Dysgu Proffesiynol MBU6
2022 ACAM - Click here
Hafaliadau Differol Trefn Dau - Beth Gweithdy Dysgu Proffesiynol Hafaliadau Differol Trefn Dau Pwy Athrawon MBU1, MBU3, MBU4 a MBU6 Pryd Mehefin 23 2022 Sut Ar-lein I archebu b.h.denyer@swansea.ac.uk Mwy o wybodaeth Yn y gweithdy hwn, byddwn yn ymdrin â: • Dulliau o ddatrys hafaliadau differol trefn dau • Eu defnydd wrth ddatrys hafaliadau differol cydamserol • Y cymwysiadau sy’n… Read More »Hafaliadau Differol Trefn Dau
Dysgu Proffesiynol Dull Ystafell Ddosbarth Wyneb i Waered - Beth Dysgu Proffesiynol Dull Ystafell Ddosbarth Wyneb i Waered Pwy Anthrawon CA5 Pryd Mehefin/Gorffennaf 2022 Sut Ar-lein I archebu b.h.denyer@swansea.ac.uk Mwy o wybodath Bydd y cwrs hwn yn rhoi cyflwyniad i ddefnyddio’r Dull Wyneb i Waered, yn seiliedig ar ein Hymchwil Gweithredu. Bydd y cwrs hefyd yn cyflwyno cyfranogwyr i Adnoddau Fideo Wyneb i Waered RhGMBC… Read More »Dysgu Proffesiynol Dull Ystafell Ddosbarth Wyneb i Waered
Mathemateg Ychwanegol + Gweithgareddau Dosbarth Desmos - Ydych chi ar fin dechrau dysgu Mathemateg Ychwanegol?
Darlith yr Ymddiriedolaeth Addysgu Ystadegaeth 2021-2022 - Rydym yn byw mewn byd sy'n canolbwyntio fwyfwy ar ddata, lle mae'n hanfodol i bawb fod ag ymwybyddiaeth ystadegol ac adeiladu ar eu synhwyrau ystadegol. ..
Gweithdy fectorau - Beth Gweithdy fectorau Pam Arthrawon CA5 Pryn Sesiwn 2 awr gyda’r nos yn ystod yr wythnos ar 3 Chwefror 2022 Sut Sesiwn fyw o bell I archebu b.h.denyer@swansea.ac.uk Mwy o wybpdaeth Bydd y gweithdy’n canolbwyntio ar waith fector manyleb Mathemateg Bellach Uned 1 UG. Bydd y prif gysyniadau yn cael eu cyflwyno gyda chymorth Geogebra,… Read More »Gweithdy fectorau
Mathemateg Bellach 4 – Cwrs Dysgu Proffesiynol - Beth Mathemateg Bellach 4 – Cwrs Dysgu Proffesiynol Pwy Athrawon CA5 Pryd Tymor y Gwanwyn a’r Haf Sut Sesiynau wyneb yn wyned/hybrid a sesiynau byw o bell. I archebu b.h.denyer@swansea.ac.uk Mwy o wybodeaeth Bydd y cwrs hwn yn rhoi sylw cynhwysfawr i MBU4 ac mae wedi’i anelu at athrawon sy’n cyflwyno Mathemateg Safon UG ar… Read More »Mathemateg Bellach 4 – Cwrs Dysgu Proffesiynol
Cyflwyniad i ddysgu Mathemateg lefel UG Uned 3 a 4 - Beth Cyflwyniad i ddysgu Mathemateg lefel UG Uned 3 a 4 Pam Athrawon CA5 Pryd 4 sesiwn 3 awr ar-lein yn cael eu cynnal ar ddydd Sadwrn. Gwanwyn 2021/2022 Sut Ar-lein. Sesiwm Bwy. I archebu b.h.denyer@swansea.ac.uk Mwy o wybpdaeth Mae’r cwrs hwn wedi’i fwriadu ar gyfer cydweithwyr sydd â rhywfaint o brofiad o ddysgu Mathemateg… Read More »Cyflwyniad i ddysgu Mathemateg lefel UG Uned 3 a 4
Dysgu Proffesiynol Haen Uwch TGAU - Beth Dysgu Proffesiynol Haen Uwch TGAU Pam Cyfle i athrawon, nad mathemateg efallai yw eu prif bwnc. Pryd 4 sesiwn 3 awr ar-lein yn cael eu cynnal ar ddydd Sadwrn. Gwanwyn 2021/2022 Sut Ar-lein, sesiwm bwy. I archebu b.h.denyer@swansea.ac.uk Mwy o wybpdaeth Cyfle i athrawon, nad mathemateg efallai yw eu prif bwnc, ystyried a datblygu… Read More »Dysgu Proffesiynol Haen Uwch TGAU

Astudiaethau Achos

Ysgol Gyfun Radur “Rwyf wedi magu hyder a byddaf yn gallu dysgu Mathemateg Bellach Uned 2 y flwyddyn nesaf, sy’n helpu Ysgol Gyfun Radur i barhau i gynnig Mathemateg Bellach …” Darllen mwy… 

Ysgol Penglais “Fe wnes i fwynhau defnyddio’r adnoddau hunan-astudio. Roeddwn yn gallu gweithio ar fy nghyflymder fy hun.” Darllen mwy…

Ysgol Gyfun Trefynwy “Mwynhaodd yr athrawon y fformat hwn o ddysgu proffesiynol. Roeddent yn gweld bod y sleidiau a’r adnoddau cyn y sesiwn cymorth dan gyfarwyddyd yn ddefnyddiol iawn.” Darllen mwy…

Emma Pugh Ysgol Gyfun Porthcawl “Rydym wedi cael hyfforddiant pwrpasol ar bynciau yr ydym wedi gofyn amdanynt ac rydym wedi gallu hyfforddi ein holl staff.” Darllen mwy…

Gwenallt Jones Ysgold Bro Teifi “Rwy’n teimlo’n hyderus wrth addysgu’r unedau ystadegau ac ennill yr adnoddau sydd eu hangen i addysgu’r maes llafur a’r cynnwys cyfan.” Darllen mwy…

Clare Power Ysgol Gatholig yr Esgob Vaughan“Roedd y cwrs yn dda ar gyfer cwrdd ag athrawon eraill ac yn sicr cafodd fy ymennydd weithio ar bynciau mathemateg pellach mwy anodd.” Darllen mwy…

Helen Hayes Ysgol Uwchradd Bryn Elian “Cwrs ardderchog, mae’n cynnwys y maes llafur cyfan o FP1 ac rwy’n teimlo’n llawer mwy hyderus yn awr gydag esboniadau a rhesymu y tu ôl i ddulliau.” Darllen mwy…

Laura Makarek Ysgol Caldicot “Mae’n rhoi cyfle i chi ddysgu technegau newydd nid yn unig gan y tiwtor ond gan yr athrawon eraill ar y cwrs. Mae wedi rhoi hyder i mi gyflwyno FP1.” Darllen mwy…

Stuart Ball Ysgol Gyfun Caerleon “Mae gen i wybodaeth llawer dyfnach o’r cwrs ac rwy’n teimlo’n hyderus i fynd i’r afael â llawer o bynciau o sawl dull gwahanol.” Darllen mwy…