Rhieni a Chyflogwyr

Mathemateg yw’r unig bwnc Safon Uwch sy’n cynnig dau cymhwyster Safon Uwch – Mathemateg a Mathemateg Bellach. Mae Mathemateg Bellach yn gwrs Safon UG/Uwch a chaiff ei ddylunio i gael ei astudio ar y cyd gyda Mathemateg ym Mlwyddyn 12, ond gallai gael ei gymryd fel UG ym Mlwyddyn 13. Caiff Mathemateg Bellach Safon Uwch ei ffurfio gan 5 modiwl yn cynnwys pynciau pur a chymhwysol.

Mae cymwysterau Mathemateg Bellach yn uchel eu parch a chaiff eu croesawu’n gynnes gan brifysgolion a maent yn datblygu nifer o sgiliau  trosglwyddadwy mae cyflogwyr yn galw amdanynt. Gweler rhagor o wybodaeth ar ein dewislennau-cwympo am beth yw Mathemateg Bellach, ei fuddion, sut caiff ei astudio a chyfleoedd Addysg Uwch a Gyrfaoedd. Gallwch ddarllen ein Llyfryn Rhieni fan hyn.

Mae croeso i rieni ac athrawon i fynychu unrhyw digwyddiad. Isod rhestrir digwyddiadau cyffredinol sy’n cyflwyno Mathemateg Bellach a datrys problemau fyddai o bosib o ddiddordeb. Gweler pob digwyddiad myfyriwr yn cynnwys gweithdai pwnc wedi’i seilio ar y cwricwlwm fan hyn. Am ragor o wybodaeth ac ymholiadau cyffredinol e-bostiwch fmspwales@swansea.ac.uk

Dosbarthiadau Meistr y Sefydliad Brenhinol Blwyddyn 9 2024 - DOSBARTHIADAU MEISTR MATHEMATEG AR FORE SADWRN AR GYFER DISGYBLION MWY GALLUOG A THALENTOG BLWYDDYN 9 Hoffwn eich gwahodd i enwebu disgyblion sy’n alluog mewn mathemateg i fynychu Dosbarthiadau Meistr Mathemateg y Sefydliad Brenhinol i’w gynnal wyneb yn wyned ym Mhrifysgol Abertawe.  Bydd yn gyfres o 4 dosbarth ar ddyddiau Sadwrn yn ystad tymor y Gwanwyn… Read More »Dosbarthiadau Meistr y Sefydliad Brenhinol Blwyddyn 9 2024
Cyfres Pontio Mathemateg i Brifysgol 23/24 - Mae RhGMB Cymru yn cynnal cyfres gyffrous...
Cwrs Datrys Problemau blwyddyn 12 - Mae RhGMBC yn cynnal dau gwrs ar ddatrys problemau i fyfyrwyr sy’n dymuno astudio pynciau cysylltiedig â STEM yn y prifysgolion gorau. Mae datrys problemau, y gallu i fynd i’r afael â phroblemau nad yw’r dull datrys yn glir ar eu cyfer, yn rhan allweddol o fathemateg. Mae angen i ddatryswyr problemau da, yn ogystal… Read More »Cwrs Datrys Problemau blwyddyn 12
Dysgu Proffesiynol 2023/24 - Beth Cyrsiau Dysgu Proffesiynol – Cofrestrwch nawr ar gyfer 2023/24 Pwy Athrawon CA4 a CA5 Pryd Ar-alw a sesiynau byw ar gael Sut Ar-alw Hydref, Gaeaf a Gwanwyn 2023/24 I archebu fmspwales@swansea.ac.uk Rhagor o wybodaeth Mae’r RhGMBC yn falch o gynnig cwrs dysgu proffesiynol ar gyfer Mathemateg Uwch TGAU mewn fformat Ar Alw. Mae’r cyrsiau… Read More »Dysgu Proffesiynol 2023/24
STEP Blwyddyn 13 - Mae RhGMBC yn cynnal dau gwrs ar ddatrys problemau i fyfyrwyr sy’n dymuno astudio pynciau cysylltiedig â STEM yn y prifysgolion gorau. Mae datrys problemau, y gallu i fynd i’r afael â phroblemau nad yw’r dull datrys yn glir ar eu cyfer, yn rhan allweddol o fathemateg. Mae angen i ddatryswyr problemau da, yn ogystal… Read More »STEP Blwyddyn 13
Cwrs Dysgu Proffesiynol TGAU Mathemateg Uwch Ar Alw - Beth Cwrs Dysgu Proffesiynol Mathemateg Haen Uwch Pwy Athrawon CA4 Pryd Ar alw Sut Ar alw I archebu fmspwales@swansea.ac.uk Rhagor o wybodaeth Mae’r RhGMBC yn falch o gynnig cyrsiau dysgu proffesiynol ar gyfer Mathemateg Uwch TGAU mewn fformat Ar Alw. Mae’r dull Ar Alw newydd hwn yn opsiwn astudio ar-lein hyblyg, sy’n defnyddio amrywiaeth o… Read More »Cwrs Dysgu Proffesiynol TGAU Mathemateg Uwch Ar Alw
Hyfforddiant 2023/24 - I fyfyrwyr sy'n mwynhau mathemateg, mae'n her a chyfle i archwilio cysyniadau mathemategol newydd a / neu fwy soffistigedig.
Cyfres Pontio Mathemateg i Brifysgol - Mae RhGMB Cymru yn cynnal cyfres gyffrous...
Sesiwn Blasu Mathemateg Bellach - Pam astudio Maths Bellach Lefel Safon Uwch.
DPMA 2021/2022 - Dechreuwch ddatblygu eich sgiliau datrys problemau