Cwricwlwm Cymru

Cwricwlwm i Gymru

Datblygu gweledigaeth

Nod canllawiau Cwricwlwm i Gymru yw helpu pob ysgol i ddatblygu ei chwricwlwm ei hun, gan alluogi eu dysgwyr i ddatblygu at bedwar pwrpas y cwricwlwm – man cychwyn a dyhead pob plentyn a pherson ifanc yng Nghymru.

Y Pedwar Pwrpas

Dylai’r pedwar pwrpas fod yn fan cychwyn ac yn ddyhead i ddylunio cwricwlwm ysgolion. Yn y pen draw, nod cwricwlwm ysgol yw cefnogi ei dysgwyr i ddod yn:

 • ddysgwyr uchelgeisiol, galluog, yn barod i ddysgu trwy gydol eu hoes
 • gyfranwyr mentrus, creadigol, yn barod i chwarae rhan lawn mewn bywyd a gwaith
 • ddinasyddion moesegol, gwybodus Cymru a’r byd
 • unigolion iach, hyderus, yn barod i fyw bywydau boddhaus fel aelodau gwerthfawr o gymdeithas.
Sgiliau sy’n rhan annatod o’r pedwar pwrpas

Mae’r pedwar pwrpas hefyd wedi’u hategu gan sgiliau annatod y dylid eu datblygu o fewn ystod eang o ddysgu ac addysgu:

 • Creadigrwydd ac arloesedd
 • Meddwl yn feirniadol a datrys problemau
 • Effeithiolrwydd personol
 • Cynllunio a threfnu
Sgiliau trawsgwricwlaidd

Mae llythrennedd, rhifedd a chymhwysedd digidol yn sgiliau gorfodol ar draws pob maes dysgu a phrofiad a bydd angen eu hystyried ym mhob dyluniad cwricwlwm:

 • datblygu sgiliau gwrando, darllen, siarad ac ysgrifennu
 • gallu defnyddio rhifau a datrys problemau mewn sefyllfaoedd bywyd go iawn
 • bod yn ddefnyddwyr hyderus o ystod o dechnolegau i’w helpu i weithredu a chyfathrebu’n effeithiol a gwneud synnwyr o’r byd.

Mathemateg a Rhifedd

Cysylltu â Chwricwlwm i Gymru

Mae Cyflwyniad Mathemateg a Rhifedd Cwricwlwm i Gymru yn dechrau gyda: ‘Mae datblygiad mathemateg bob amser wedi mynd law yn llaw â datblygiad gwareiddiad ei hun. Disgyblaeth wirioneddol ryngwladol, mae’n ein hamgylchynu ac yn sail i gynifer o agweddau ar ein bywydau beunyddiol, megis pensaernïaeth, celf, cerddoriaeth, arian a pheirianneg. Ac er ei fod yn greadigol ac yn brydferth, ynddo’i hun ac yn ei gymwysiadau, mae hefyd yn hanfodol ar gyfer cynnydd mewn meysydd dysgu a phrofiad eraill. ‘ Mathemateg a Rhifedd MDPh

Roedd RhGMBC yn ymwneud yn agos â gwaith MDPh Mathemateg a Rhifedd, gyda dau o’n tîm yn gweithredu fel cynghorwyr arbenigol. Daethom â’r gwaith hwn â’r syniadau a lywiodd ysgrifennu’r Cynllun Gwaith RhGMBC ar gyfer y Manylebau Safon Uwch newydd: ‘Yr athroniaeth sylfaenol yr ydym yn ei dilyn yw dysgu Mathemateg yn hytrach na ‘dysgu i’r arholiad’. Credwn, os bydd myfyriwr yn gafael yn y fathemateg, y bydd llwyddiant arholiadau yn dilyn ac y bydd y myfyriwr wedi’i baratoi’n well ar gyfer astudiaeth bellach a’i gymhwyso trwy’r dull hwn. Rydym yn dymuno creu’r Cynllun Gwaith gorau y gallwn i ddysgu mathemateg sy’n cynnwys y fanyleb heb fod yn rhwym iddo na chyfeirio’n barhaus at asesiad ffurfiol. Byddwn yn adeiladu’r Cynllun Gwaith cychwynnol mewn modd sy’n annog datblygiad parhaus trwy dreial a gwella.’

Mae’r athroniaeth hon yn treiddio i’n holl waith mewn Hyfforddiant, Dysgu Proffesiynol, Cyfoethogi, cynhyrchu Adnoddau ac Ymchwil.

Cefnogi Athrawon Mathemateg yng Nghymru

Mae’r RhGMBC yn darparu cyngor, adnoddau a dysgu proffesiynol i athrawon i helpu i gyfoethogi profiad mathemategol myfyrwyr a hyrwyddo astudiaeth barhaus o fathemateg. Rydym hefyd yn cynnal ymchwil weithredu mewn partneriaeth ag athrawon. Rydym wedi ymrwymo i gefnogi ysgolion a cholegau ac wedi bod yn cyflwyno dysgu proffesiynol er 2014. Rydym wedi cefnogi cannoedd o athrawon o ysgolion / colegau ledled Cymru. Er bod ein DP yn canolbwyntio’n bennaf (er nad yn gyfan gwbl) ar CA5 o ran cynnwys, mae pob cwrs hefyd yn anelu at ddatblygu addysgeg effeithiol ac yn cefnogi Cwricwlwm i Gymru yn hyn o beth.

Cofrestru

Mae’r RhGMBC wedi datblygu ystod eang o adnoddau yr ydym yn hapus iawn i’w rhannu gydag athrawon. Mae cofrestru hefyd yn rhoi mynediad am ddim i athrawon defnyddiwr sengl i adnoddau Integral Mathemateg Bellach (Integral). Mae’r adnoddau’n cynnwys deunyddiau i gefnogi addysgu a dysgu Mathemateg Safon Uwch a Mathemateg Bellach, y mwyafrif o bynciau yn y dystysgrif Mathemateg Ychwanegol Lefel 2 ac arholiadau STEP.

Mae cofrestru hefyd yn rhoi mynediad i’n hystod o gyfleoedd hyfforddi am ddim gan gynnwys gweithdai undydd, sesiynau ar-lein, sesiynau pwnc / modiwl penodol, opsiynau yn yr ysgol yn ogystal â chyrsiau hirach. Mae’n cyfleoedd Dysgu Proffesiynol yma.

I gyrchu’r uchod, Cofrestrwch yma.