Cynnig Mathemateg Bellach

Mae Rhaglen Gymorth Mathemateg Bellach Cymru yn helpu ysgolion a cholegau i gynnig Mathemateg Bellach Safon Uwch trwy ddarparu cefnogaeth a chyngor, adnoddau addysgu, datblygiad proffesiynol a hyfforddiant i fyfyrwyr.

Sut y gall RhGMBC helpu

Ysgolion / Colegau eisoes yn dysgu Mathemateg Bellach

Mae’r RhGMBC yn cynnig:

 • Adnoddau, gan gynnwys Cynllun Gwaith llawn, Fideos Ystafell Ddosbarth Wyneb i Waered, Fideos Adolygu
 • Cyngor ar drefnu cynlluniau gwaith;
 • Cyngor adolygu i fyfyrwyr;
 • Datblygiad proffesiynol i wella sgiliau a meithrin gallu yn eich adran fathemateg;
 • Gwybodaeth am ddatblygiadau a newidiadau i’r cwricwlwm.

Ysgolion / Colegau yn sefydlu darpariaeth Mathemateg Bellach

Yn ogystal â’r gefnogaeth a amlinellir uchod, mae RhGMBC hefyd yn cynnig:

Os ydych chi’n ystyried cychwyn Mathemateg Bellach yn eich ysgol neu goleg, cysylltwch â’ch Cydlynydd Ardal RhGMBC lleol i gael cyngor a chefnogaeth.

Modelau

Strategaethau ar gyfer cynnig Mathemateg Bellach

Cynigir Mathemateg Bellach mewn sawl ffordd wahanol, o’i haddysgu fel dosbarth wedi’i amserlennu’n llawn, i ddarparu’r holl hyfforddiant trwy’r RhGMBC.

Gall y RhGMBC helpu eich ysgol / coleg i ddysgu Mathemateg Bellach. Gall eich Cydlynydd Ardal RhGMBC drafod gwahanol strategaethau ac awgrymu cefnogaeth i helpu i ddatblygu darpariaeth ar gyfer Mathemateg Bellach yn eich ysgol. Ymhlith y strategaethau mae:

 • Addysgu grŵp bach o fyfyrwyr Mathemateg Bellach ar amserlen lai
 • Myfyrwyr o ddwy ysgol / coleg neu fwy yn cael eu haddysgu gyda’i gilydd i ffurfio dosbarth Mathemateg Bellach hyfyw.
 • Addysgu yn cael ei rannu rhwng ysgol / coleg a’i Thiwtor RhGMBC lleol
 • Myfyrwyr sy’n derbyn hyfforddiant RhGMBC naill ai gan diwtor RhGMBC lleol neu drwy hyfforddiant ar-lein.
 • Gellir cynnig Mathemateg Bellach UG fel opsiwn i fyfyrwyr blwyddyn 13; gweler yr adran isod ar Fathemateg Bellach UG ym Mlwyddyn 13 i gael mwy o fanylion.
Strategaethau posib:

Gwasgaru dysgu opsiynau cymhwysol.
Dysgu Pur Bellach dros y flwyddyn a’r opsiynau cymhwysol mewn blociau pythefnos bob yn ail, e.e. dysgu Ystadegaeth am bythefnos, a gosod rhywfaint o waith cartref arno, yna dysgu Mecaneg am bythefnos. Bydd myfyrwyr bob amser yn astudio un uned yn y dosbarth wrth astudio un wahanol yn eu gwaith cartref.

Dysgu Pur Bellach ar gyfer rhan gyntaf y cwrs, yna dysgu’r opsiynau cymhwysol wrth gydgrynhoi’r gwaith Pur Bellach.
Er enghraifft: dysgu Pur Bellach am y tymor cyntaf yna canolbwyntio ar Ystadegaeth a Mecaneg ar ôl y Nadolig, gan gynnwys cyfleoedd rheolaidd i gydgrynhoi a diwygio’r Pur Bellach.

Cynnig Mathemateg Bellach UG dros 2 flynedd gan ddechrau ym mis Ionawr blwyddyn 12.
Mae’r opsiwn hwn yn ddelfrydol ar gyfer myfyrwyr sydd wedi dechrau astudio Mathemateg Safon Uwch yn unig ond sy’n darganfod yn gynnar yn eu cwrs eu bod yn hoffi’r pwnc ac yr hoffent astudio mwy ohono. Mae astudio Mathemateg Bellach UG dros 18 mis yn gweddu i lawer o’r myfyrwyr hyn.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y modelau hyn, neu os hoffech drafod eich amgylchiadau unigol yn fwy manwl, cysylltwch â’ch Cydlynydd Ardal.

Mathemateg Bellach fel rhan o Raglen 4 Pwnc
Mae mwyafrif y myfyrwyr sy’n dilyn Mathemateg Bellach Safon Uwch yn gwneud hynny fel rhan o raglen pedair Safon Uwch. Mae astudio pedair Safon Uwch yn ffordd i fyfyrwyr uchel eu cyflawniad ddangos eu galluoedd. Mae cymryd Mathemateg a Mathemateg Bellach fel dwy o bedwar Safon Uwch yn aml yn ffordd gyraeddadwy i astudio pedwar pwnc o ganlyniad i’w natur gyflenwol. Mae hefyd yn gyffredin i fyfyrwyr Mathemateg Bellach ennill graddau uwch mewn Mathemateg Safon Uwch o ganlyniad i’r amser ychwanegol a dreulir yn astudio mathemateg.

Mae angen Mathemateg Bellach Safon Uwch ar gyfer rhai cyrsiau gradd o fri ac argymhellir ar gyfer llawer o rai eraill (gweler: Gofynion Prifysgolion). Mae cynnig Mathemateg Bellach fel rhan o raglen pedwar pwnc yn golygu bod myfyrwyr yn gallu ymgeisio i’r cyrsiau hyn ond nid ydyn nhw o reidrwydd wedi ymrwymo iddyn nhw o ddechrau blwyddyn 12.

Un fantais arall o gymryd Mathemateg Bellach fel rhan o raglen pedwar pwnc yw, os bydd myfyriwr yn cychwyn y cwrs ond yn ei chael hi’n rhy heriol, bydd ganddo’r opsiwn i gwblhau Mathemateg Bellach UG ochr yn ochr â Mathemateg Safon Uwch. Mae hyn yn golygu y byddant yn dal i gwblhau tair Safon Uwch lawn.

Lle mae nifer fach o fyfyrwyr mewn canolfan sy’n dymuno astudio Mathemateg Bellach, gall yr RhGMBC gynnig amrywiaeth o gefnogaeth fel Hyfforddiant RhGMBC. Gallwch hefyd gysylltu â’ch Cydlynydd Ardal.

Mathemateg Bellach fel rhan o Raglen 3 Pwnc
Mae lleiafrif sylweddol o fyfyrwyr yn cymryd Mathemateg Bellach Safon Uwch fel rhan o raglen tri phwnc. Mae hyn yn briodol ar gyfer myfyrwyr sy’n siŵr eu bod yn dymuno dilyn llwybr mathemategol iawn, fel symud ymlaen i radd Mathemateg, Ffiseg, Peirianneg neu Gyfrifiadura; fodd bynnag, i rai myfyrwyr gallai hyn gulhau’r cyrsiau prifysgol y byddent yn gallu ymgeisio amdanynt. Un o anfanteision posibl y llwybr hwn yw, os ydynt yn gweld y Mathemateg Bellach Safon Uwch lawn yn rhy heriol ac yn dymuno rhoi’r gorau i’r pwnc, ni fyddent yn cwblhau tair Safon Uwch lawn.

Mae hefyd yn bosibl i fyfyrwyr astudio Mathemateg Bellach UG ym Mlwyddyn 13. Mae hwn yn opsiwn gwerthfawr i fyfyrwyr sydd wedi darganfod angerdd am fathemateg ar ddiwedd Blwyddyn 12 a / neu sydd angen dysgu mwy o fathemateg wrth baratoi ar gyfer eu dewis gradd.

Mathemateg Bellach UG ym Mlwyddyn 13
P’un a yw’ch ysgol / coleg eisoes yn cynnig Mathemateg Bellach ym mlwyddyn 12 ai peidio, mae’n werth ystyried cynnig Mathemateg Bellach UG i’ch myfyrwyr blwyddyn 13 am sawl rheswm:

 • Mae’n baratoad delfrydol i fyfyrwyr sy’n bwriadu mynd ymlaen i radd mewn unrhyw bwnc STEM.
 • Mae’n hygyrch i bob myfyriwr sy’n gallu pasio Mathemateg Safon Uwch.
 • Yn ogystal â chyflwyno myfyrwyr i bynciau fel matricsau a rhifau cymhlyg, a fydd yn sicr yn ddefnyddiol iddynt ar eu cyrsiau gradd, mae hefyd yn gwella eu rhuglder mathemategol. Mae hyn yn aml yn eu helpu i wella eu gradd Mathemateg Safon Uwch.
 • Mae llawer o adrannau prifysgolion mewn pynciau mathemategol-gyfoethog yn annog neu’n ei gwneud yn ofynnol i fyfyrwyr ddilyn cymwysterau Mathemateg Bellach. Gwelwch yr adran Prifysgolion am ragor o wybodaeth.
 • Mae cymryd Mathemateg Bellach UG ym mlwyddyn 13 i gefnogi cais prifysgol yn edrych yn drawiadol iawn ar ffurflen UCAS myfyriwr.

Weithiau mae’n bosibl amserlennu gwersi Mathemateg Bellach blwyddyn 13 ochr yn ochr â gwersi blwyddyn 12, ac felly gellir cyflwyno Mathemateg Bellach UG ym mlwyddyn 13 heb fawr o amser addysgu ychwanegol.

Mathemateg Bellach UG Dros 2 flynedd
Mae Mathemateg Bellach UG yn gymhwyster gwerthfawr sy’n hygyrch i bob myfyriwr sy’n gallu pasio Mathemateg Safon Uwch. I rai myfyrwyr, nad ydynt yn dymuno astudio Safon Uwch lawn, bydd y cyfle i astudio UG Mathemateg Bellach dros gyfnod o ddwy flynedd ochr yn ochr â’u cwrs Mathemateg Safon Uwch yn caniatáu digon o amser iddynt ddatblygu eu dealltwriaeth.

Mae’n werth ystyried cynnig Mathemateg Bellach UG dros ddwy flynedd am sawl rheswm:

 • Mae’n baratoad delfrydol i fyfyrwyr sy’n bwriadu mynd ymlaen i radd mewn unrhyw bwnc STEM.
 • Yn ogystal â chyflwyno myfyrwyr i bynciau fel matricsau a rhifau cymhlyg, a fydd yn sicr yn ddefnyddiol iddynt ar eu cyrsiau gradd, mae hefyd yn gwella eu rhuglder mathemategol. Mae hyn yn aml yn eu helpu i wella eu gradd Mathemateg Safon Uwch.
 • Mae llawer o adrannau prifysgolion mewn pynciau mathemategol-gyfoethog yn annog neu’n ei gwneud yn ofynnol i fyfyrwyr ddilyn cymwysterau Mathemateg Bellach. Gweler yr adran Prifysgolion am ragor o wybodaeth.
 • Efallai y bydd yn cynyddu hygyrchedd a defnydd mathemateg pellach yn eich ysgol / coleg.

Mae’r atodlenni isod yn darparu arweiniad manwl ar gyflwyno Mathemateg Bellach UG ochr yn ochr â Mathemateg Safon Uwch dros 2 flynedd. Mae’r amserlenni wedi’u cynllunio i fod yn hyblyg, gellir eu haddasu i weddu i’r amgylchiadau, ac maent yn ddelfrydol pan nad oes llawer o amser cyswllt ar gael.