Beth mae RhGMC yn ei wneud

Hyrwyddo Mathemateg Bellach

Mae Rhaglen Gymorth Mathemateg Cymru yn brosiect a ariennir gan Lywodraeth Cymru a lansiwyd yn 2010. Rheolir y rhaglen gan Adran Fathemateg Prifysgol Abertawe ac mae’n gweithio ar y cyd â phrifysgolion Aberystwyth, Bangor, Caerdydd, Wrecsam Glyndŵr a Phrifysgol De Cymru.

Dylai myfyrwyr sy’n mwynhau mathemateg ac sy’n bwriadu astudio Mathemateg Safon UG/Uwch ym mlwyddyn 12 gael cyfle i ystyried astudio Mathemateg Bellach UG/Safon Uwch.

Yn yr un modd, dylai myfyrwyr ym mlwyddyn 12 sy’n penderfynu eu bod eisiau astudio ar gyfer gradd mewn pwnc sy’n llawn mathemateg fel peirianneg, gwyddoniaeth, cyfrifiadura, cyllid/economeg, a mathemateg ei hun, hefyd gael cyfle i astudio Mathemateg Bellach UG ym mlwyddyn 13 .

Gall ysgolion a cholegau helpu i ddarparu gwybodaeth a chodi ymwybyddiaeth o fanteision astudio Mathemateg Bellach Safon Uwch. Gall y RhGMC gefnogi ysgolion a cholegau i hyrwyddo’r defnydd o Fathemateg Bellach.


Dysgu a Chefnogaeth i Fyfyrwyr

“Rwy’n credu bod astudio mathemateg bellach yn hynod fuddiol, nid yn unig i’r rheini sy’n anelu at astudio mathemateg yn y brifysgol, ond hefyd ar gyfer unrhyw gwrs STEM. Trwy astudio mathemateg bellach rwyf wedi gallu datblygu fy meddwl beirniadol, rhesymu meintiol a datrys problemau. sgiliau. Trwy’r rhaglen cymorth mathemateg bellach, rwyf wedi cael cefnogaeth wych gan fy nhiwtoriaid ar-lein.”

Isabella Carter, myfyriwr RhGMBC 2018-2020

I gael manylion llawn ein cynigion dysgu, cliciwch yma neu e-bostiwch Hayley Owen i’w drafod ymhellach.


Adnoddau Addysgu Am Ddim

“Mae’r fideos adolygu yn ardderchog a byddant yn cael eu defnyddio gan ein 6ed dosbarth eleni. “

Athro, Ysgol Bro Teifi.

Mae’r RhGMC wedi gwneud ystod eang o adnoddau am ddim sydd ar gael i athrawon mewn ysgolion a cholegau a ariennir gan y wladwriaeth. Mae’r rhain yn cynnwys Cynlluniau Gwaith ag adnoddau llawn yn ogystal â fideos adolygu a fideos ystafell ddosbarth wyneb i waered ar gyfer Mathemateg Safon Uwch a Mathemateg Bellach Safon Uwch.

Mynediad Integral Athrawon RhGMC

Gwahoddir pob ysgol a choleg yng Nghymru i gofrestru gyda RhGMC i gael mynediad am ddim i athrawon defnyddiwr sengl i adnoddau Mathemateg Bellach Integral Cartref | Integral (integralmaths.org). Mae’r adnoddau sydd ar gael yn cynnwys modiwlau Safon Uwch cymhwysol a phob uned Mathemateg Bellach Safon Uwch. Mae yna hefyd ddeunyddiau sy’n ymdrin ag arholiadau STEP, MAT ac AEA.

Mynediad Integral i Fyfyrwyr

Gall ysgolion a cholegau hefyd danysgrifio i fynediad myfyrwyr ar-lein i adnoddau Mathemateg Ychwanegol, Mathemateg Safon Uwch a Mathemateg Bellach Safon Uwch. Mae tanysgrifiadau blynyddol ar gael, i gael manylion am nifer o fewngofnodi myfyrwyr ewch i Adnoddau Integral – Mathemateg a Mathemateg Bellach Lefel AS/A (mei.org.uk). Mae hyn yn cynnwys system recordio myfyrwyr ar gyfer athrawon, tasgau ar-lein myfyrwyr a system olrhain cynnydd yn ogystal â mynediad athrawon i adnoddau Mathemateg Safon Uwch Pur. Am fwy o wybodaeth ewch i Integral.

Ffynonellau Deunyddiau Eraill

Mae’r gwefannau canlynol yn cynnwys deunyddiau rhagorol ar gyfer cyflwyno a datblygu sgiliau datrys problemau mathemategol:


Cyfoethogi

“Mae nid yn unig yn caniatáu profi a chywiro fy sgiliau ond mae hefyd yn caniatáu imi gadw fyny â dysgu sgiliau mathemateg newydd er mwyn cymhwyso’r hyn rydw i wedi’i ddysgu yn ystod y sesiynau hyn i’m cyrsiau mathemateg lefel A sy’n dechrau ym mis Medi.”

Myfyriwr o Sir Fynwy yn tanysgrifio i raglen gyfoethogi Byd Mathemategol yn ystod y Cyfnod Clo.

Mae RhGMC yn cefnogi cyfoethogi profiad myfyrwyr o fathemateg trwy drefnu digwyddiadau a darparu adnoddau ysgogol. Mae’r fformatau a ddefnyddir i ddarparu cyfleoedd cyfoethogi yn cynnwys:

 • Gweithdai a Sesiynau ymarferol
 • Cwisiau a Chystadlaethau
 • Cyflwyniadau a darlithoedd
 • Sesiynau blasu Mathemateg, Mathemateg Bellach Safon Uwch a Mathemateg Prifysgol
 • Cynadleddau Myfyrwyr

Dysgu Proffesiynol

“Diolch am redeg y cwrs hwn. Rwy’n credu mai hwn yw’r DPP gorau a gefais yn ystod y cyfnod clo. Roedd y pwnc yn hollol newydd i mi a chyflwynodd y sesiwn zoom gychwynnol yn dda i mi. ”

Rydym yn falch iawn o gynnig ystod o gyfleoedd hyfforddi am ddim gan gynnwys gweithdai undydd, sesiynau ar-lein, sesiynau pwnc/modiwl penodol, opsiynau yn yr ysgol yn ogystal â chyrsiau hirach a gyflwynir mewn Prifysgol gyfagos. Mae ein cyrsiau’n ymdrin â phob uned Mathemateg Safon Uwch a Mathemateg Bellach yn ogystal ag offer fel Geogebra a Desmos a sesiynau addysgeg.


Ymchwil ac Arloesi

Mae RhGMC wedi ymrwymo i ymchwil addysgeg ac addysgol arall tuag at ein helpu i gefnogi ein nodau orau. Rydym wedi cyhoeddi papurau mewn Cyfnodolion a Thrafodion Cynhadledd – mae cysylltiad i rai o’r rhain yn ‘Cyhoeddiad Ymchwil’. Gellir gweld gwaith ar y gweill yn Ymchwil. Dylai unrhyw athrawon sydd â diddordeb mewn bod yn rhan o brosiectau Ymchwil Weithredol gysylltu â ni. Mae ein harbenigedd wedi cael ei gydnabod trwy ein gwahodd i gyfrannu fel ‘cynghorwyr arbenigol’ i’r Maes Dysgu a Phrofiad Mathemateg a Rhifedd yn natblygiad Cwricwlwm Cymru.

Rydym wedi cynnal ymchwil i:

 • Pam mae myfyrwyr yn dewis (neu ddim yn dewis) astudio Mathemateg Bellach
 • Diwygio’r cwricwlwm
 • Y pontio i’r Brifysgol
 • Dulliau i gefnogi dylunio cwricwlwm cysylltiedig
 • Astudio mathemateg ôl-16 fel opsiwn dysgu cyfunol

Rydym hefyd wedi cynnal ymchwil weithredol, gan weithio gydag athrawon yng Nghymru gyda:

 • Dull Ystafell Ddosbarth Wyneb i Waered
 • Integreiddio Geogebra i Addysg Fathemateg
 • Delweddu Ystadegau a’r Cylch Ymchwilio