Hyrwyddo Mathemateg Bellach

Dylai myfyrwyr sy’n mwynhau mathemateg ac sy’n bwriadu astudio Mathemateg UG / Safon Uwch ym mlwyddyn 12 gael cyfle i ystyried astudio Mathemateg Bellach UG / Safon Uwch.

Yn yr un modd, dylai myfyrwyr ym mlwyddyn 12 sy’n penderfynu eu bod eisiau astudio ar gyfer gradd mewn maes pwnc sy’n llawn mathemateg fel peirianneg, gwyddoniaeth, cyfrifiadura, cyllid / economeg, a mathemateg ei hun, hefyd gael cyfle i astudio Mathemateg Bellach UG ym mlwyddyn 13 .

Gall ysgolion a cholegau helpu i ddarparu gwybodaeth a chodi ymwybyddiaeth o fanteision astudio Mathemateg Bellach Safon Uwch. Gall y RhGMBC gefnogi ysgolion a cholegau i hyrwyddo’r defnydd o Fathemateg Bellach.


Manteision Astudio Mathemateg Bellach

 1. Pam Cynnig Mathemateg Bellach?
 2. Cefnogi Mathemateg Safon Uwch a Phynciau Eraill
 3. Dilyniant i’r Brifysgol (A Thu Hwnt)
 4. Cefnogi Myfyrwyr Mwy Galluog
 5. Cadw Myfyrwyr Galluog
 6. Codi Proffil Mathemateg Yn Yr Ysgol / Coleg
 7. Astudiaethau achos

Mae angen gwneud myfyrwyr yn ymwybodol o’r manteision y gall astudio Mathemateg Bellach eu rhoi iddynt.

Mae’r canlynol yn rhai strategaethau llwyddiannus a ddefnyddir gan ysgolion / colegau i ennyn diddordeb a brwdfrydedd, a hybu recriwtio ar gyfer Mathemateg Bellach.

 • Arddangosfeydd yn tynnu sylw at yrfaoedd sy’n defnyddio Mathemateg a Mathemateg Bellach. Gweler ein tudalen Gyrfaoedd i gael mwy o wybodaeth.
 • Mae darparu gwybodaeth am gyrsiau gradd mewn pynciau sy’n llawn mathemateg lle mae Mathemateg Bellach yn hanfodol neu’n ddymunol iawn. Gweler ein hadran Prifysgolion am ragor o wybodaeth am y gofyniad mynediad.
 • Ymestyn a chyfoethogi’r cwricwlwm Mathemateg TGAU. Er enghraifft, mae cynnig Mathemateg Ychwanegol Lefel 3 ochr yn ochr ag astudio Mathemateg TGAU yn cyflwyno myfyrwyr i bynciau mwy datblygedig ac yn helpu i fagu eu hyder a’u brwdfrydedd dros fathemateg.
 • Mae trefnu a / neu fynychu digwyddiadau a gweithgareddau cyfoethogi yn helpu i ennyn diddordeb mewn mathemateg ac yn rhoi gwybodaeth i fyfyrwyr am yrfaoedd a dilyniant i’r brifysgol.

Mae eich Cydlynydd Ardal RhGMBC lleol yn trefnu digwyddiadau cyfoethogi ar gyfer myfyrwyr sydd wedi’u cynllunio i hyrwyddo astudio Mathemateg a Mathemateg Bellach ar ôl TGAU. Os yw’ch ysgol wedi’i chofrestru gyda’r RhGMBC yna byddwch yn derbyn gwybodaeth am y digwyddiadau hyn. Efallai y bydd hefyd yn bosibl trefnu i rywun ddod i’ch ysgol / coleg i siarad â’ch myfyrwyr. Cysylltwch â’ch Cydlynydd Ardal RhGMBC lleol os hoffech drafod hyn.

Pam Cynnig Mathemateg Bellach?

Mae Mathemateg Bellach Safon Uwch wedi bod yn gyson yn un o’r pynciau Safon Uwch sy’n tyfu gyflymaf dros yr 11 mlynedd diwethaf.

Nid yw Mathemateg Bellach ar gyfer y myfyrwyr Mathemateg safon uchaf yn unig. Mae Mathemateg Bellach UG yn hygyrch i lawer o fyfyrwyr sy’n gallu pasio Mathemateg Safon Uwch.

Mae yna nifer o resymau da iawn i gynnig Mathemateg Bellach.

Cefnogi Mathemateg Safon Uwch a Phynciau Eraill
 • Mae astudio Mathemateg Bellach yn helpu myfyrwyr i gyflawni eu gradd Mathemateg Safon Uwch orau bosibl, trwy gydgrynhoi ac atgyfnerthu eu gwaith Mathemateg Safon Uwch arferol.
 • Mae’r unedau cymhwysol ychwanegol a astudiwyd gan fyfyrwyr Mathemateg Bellach Safon Uwch ac UG yn cefnogi astudio Safon Uwch eraill. Er enghraifft, technegau ystadegol uwch a ddefnyddir mewn Daearyddiaeth a Seicoleg a phynciau mecaneg mewn Ffiseg.
Dilyniant i’r Brifysgol (A Thu Hwnt)
 • Mae myfyrwyr sy’n cymryd Mathemateg Bellach Safon Uwch neu UG wedi’u paratoi’n well ar gyfer trosglwyddo i gyrsiau prifysgol sy’n gyfoethog yn fathemategol.
 • Mae rhai cyrsiau prifysgol blaenllaw yn cynnwys Mathemateg Bellach yn eu cynigion am leoedd fel gofyniad, trwy beidio â chynnig Mathemateg Bellach fe allech chi atal eich myfyrwyr rhag ymgeisio i’r cyrsiau hyn. Mae Prifysgolion eraill yn gostwng y cynnig sy’n ofynnol ar gyfer myfyrwyr sydd wedi astudio Mathemateg Bellach. Gweler adran y Prifysgolion am fanylion pellach ar ofynion mynediad ar gyfer addysg uwch.
 • Mae astudio Mathemateg Bellach UG ym mlwyddyn 13 yn opsiwn rhagorol i fyfyrwyr sy’n dymuno dilyn gradd mewn pwnc STEM. Yn ogystal â’u cyflwyno i bynciau newydd a fydd yn ddefnyddiol iddynt ar gyfer eu cwrs gradd, mae’n debygol o wella eu gradd Mathemateg Safon Uwch.
Cefnogi Myfyrwyr Mwy Galluog
 • I raddau helaeth, mae myfyrwyr sy’n cymryd Mathemateg Bellach yn ei chael yn brofiad pleserus, gwerth chweil, ysgogol a grymusol.
 • Ar gyfer myfyrwyr Mathemateg Safon Uwch mwy galluog mae’n eu galluogi i wahaniaethu eu hunain fel mathemategwyr galluog ar gyfer cymwysiadau prifysgol ac yn y farchnad gyflogaeth.
 • I fyfyrwyr sy’n mwynhau mathemateg, mae’n her a chyfle i archwilio cysyniadau mathemategol newydd a / neu fwy soffistigedig.
Cadw Myfyrwyr Galluog
 • Gellir temtio myfyrwyr TGAU uchel eu cyflawniad i newid ysgol / coleg ar gyfer eu Safonau UG / Uwch os nad yw’ch ysgol yn cynnig cyfle iddynt astudio Mathemateg Bellach.
 • Yn gynyddol, mae Prifysgolion Grŵp Russell angen Mathemateg Bellach neu’n gwneud cynigion is i fyfyrwyr sy’n ei chymryd. Felly, trwy gynnig Mathemateg Bellach, gall ysgolion wella eu hystadegau cyrchfan.
Codi Proffil Mathemateg Yn Yr Ysgol / Coleg
 • Mae cynnig Mathemateg Bellach yn codi proffil Mathemateg ar draws yr holl grwpiau blwyddyn ac yn aml mae’n cael effaith gadarnhaol ar berfformiad mewn mathemateg ar draws yr ysgol gyfan.
 • Efallai y bydd hi’n haws i chi ddenu a chadw athrawon brwdfrydig â chymwysterau da.
 • Gall myfyrwyr Mathemateg Bellach fod yn llysgenhadon rhagorol ar gyfer mathemateg trwy’r ysgol ac mewn rhai achosion gweithredu fel mentoriaid, gan gefnogi myfyrwyr iau.
Astudiaethau achos

Yn 2015 Cynhaliodd Sefydliad Addysg UCL ymchwil i’r buddion ehangach o gyflwyno Mathemateg Bellach Safon Uwch. Edrychodd yr IoE ar 4 sefydliad a oedd wedi sefydlu Mathemateg Bellach yn ddiweddar gyda chefnogaeth gan RhGMBC. Mae’r adroddiad yn amlinellu’r ffactorau a oedd yn bwysig wrth weithredu’r newidiadau i’r cwricwlwm yn llwyddiannus. Daeth yr ymchwilwyr o hyd i dystiolaeth o newidiadau i hunaniaeth a hyder athrawon, hunaniaeth adrannol a newidiadau addysgeg nid yn unig ar gyfer Safon Uwch ond yn is i lawr yr ysgol.


Dadlau dros Fathemateg Bellach

 1. I Fyfyrwyr a’u Rhieni
 2. I Uwch Arweinwyr
 3. Gellir Darparu Mathemateg Bellach Mewn Ffyrdd Cost-effeithiol gyda Chefnogaeth gan y RhGMBC
 4. Pwy ddylai Astudio Mathemateg Bellach?

Darperir y wybodaeth hon a’r adnoddau hyn i gynorthwyo adrannau mathemateg i ddadlau dros ddarpariaeth Mathemateg Bellach Safon Uwch yn eu sefydliad.

I Fyfyrwyr a’u Rhieni

Mae astudio Mathemateg Bellach:

 • yn debygol o gynyddu eu mwynhad o fathemateg a gwella eu gradd mewn Mathemateg Safon Uwch;
 • yn ehangu eu sgiliau mathemategol ac yn hyrwyddo meddwl mathemategol dyfnach;
 • yn helpu i sicrhau dilyniant llwyddiannus i bynciau mathemateg yn y brifysgol;
 • yn ofyniad ar gyfer mynediad i gyrsiau arbennig sy’n seiliedig ar fathemateg mewn prifysgolion blaenllaw ac yn gwella eu siawns o gynnig mewn llawer o rai eraill;
 • yn ffordd i wneud i’w cais prifysgol sefyll allan;
 • nid dim ond ar gyfer myfyrwyr sydd am ddod yn beirianwyr neu’n ffisegwyr.

Dylai unrhyw fyfyriwr sy’n gwneud cais i astudio gradd mewn gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg, neu radd arall sy’n gysylltiedig â mathemateg, fel economeg, ystyried mynd â Mathemateg Bellach i lefel UG o leiaf. Mae lefel UG mewn Mathemateg Bellach yn hygyrch i lawer o fyfyrwyr. Mae rhywfaint o wybodaeth ddefnyddiol ar ein tudalen Addysg Uwch a Gyrfaoedd, ar raddau a phrentisiaethau sy’n agored i fyfyrwyr sydd wedi astudio Mathemateg Bellach ar Safon Uwch / UG.

Nododd y myfyrwyr hynny a oedd wedi astudio Mathemateg Bellach i safon Uwch neu UG eu bod yn ymdopi’n well â chynnwys mathemategol y radd, ac o’r herwydd roeddent o’r farn bod angen llai o gefnogaeth ychwanegol arnynt trwy gydol eu hastudiaethau. Adroddiad Mind the Gap 2010 – Sefydliad Ffiseg

I Uwch Arweinwyr
 • Mae nifer y myfyrwyr sy’n cymryd Mathemateg Bellach Safon Uwch wedi cynyddu bob blwyddyn ers 13 blynedd;
 • Mathemateg Bellach yw un o’r pynciau hwyluso fel y disgrifiwyd gan Grŵp Russell a’r Adran Addysg;
 • Mae ysgol / coleg nad yw’n cynnig Mathemateg Bellach yn cyfyngu ar gyfleoedd rhai myfyrwyr sy’n dymuno ymgeisio am raddau Mathemateg, Ffiseg a Pheirianneg mewn prifysgolion mwy clodfawr;
 • Gall myfyrwyr TGAU uchel eu cyflawniad symud i ysgol / coleg arall er mwyn astudio Mathemateg Bellach;
 • Yn aml cymerir Mathemateg Bellach fel 4ydd pwnc Safon Uwch.
 • Mae Mathemateg Bellach UG yn opsiwn defnyddiol ac mae’n hygyrch i’r mwyafrif o fyfyrwyr Mathemateg Safon Uwch;
 • Mae’r cyfle i ddysgu Mathemateg Bellach yn ddefnyddiol wrth recriwtio a chadw athrawon mathemateg brwdfrydig a chymwys;
 • Mae profiad athrawon a’r RhGMBC wrth ddarparu hyfforddiant i fyfyrwyr mewn Mathemateg Bellach hefyd yn dangos y gall cymryd Mathemateg Bellach gael effaith gadarnhaol sylweddol ar berfformiad Mathemateg Safon Uwch;
 • “Mae myfyrwyr sy’n cymryd mathemateg a mathemateg bellach yn cyflawni graddau sylweddol uwch yn eu mathemateg na myfyrwyr tebyg sy’n cymryd mathemateg yn unig” yw casgliad ALIS, y System Gwybodaeth Lefel Uwch;
Gellir Darparu Mathemateg Bellach Mewn Ffyrdd Cost-effeithiol gyda Chefnogaeth gan y RhGMBC
 • Mae’r RhGMBC yn darparu Cynllun Gwaith am ddim, Fideos Dosbarth Wyneb i Waered a Fideos Adolygu (i gael mynediad at y rhain, cofrestrwch gyda’r RhGMBC) yn ogystal â deunyddiau addysgu am ddim trwy’r Adnoddau Ar-lein Integral.
 • Gall ysgolion a cholegau gyrchu dysgu proffesiynol o ansawdd uchel trwy’r RhGMBC i ddatblygu addysgu a dysgu Mathemateg Safon Uwch a Mathemateg Bellach.
 • Mae Cydlynwyr Ardal RhGMBC yn cynnig cyngor a chefnogaeth am ddim i athrawon.
 • Mae’r RhGMBC yn helpu ysgolion a cholegau i weithio gyda’i gilydd i gynnig Mathemateg Bellach ac mae’n darparu hyfforddiant uniongyrchol, naill ai wyneb yn wyneb neu ar-lein.
Pwy ddylai Astudio Mathemateg Bellach?

Mae Mathemateg Bellach yn gwrs addas ar gyfer llawer mwy o fyfyrwyr na dim ond ar gyfer y myfyrwyr Mathemateg Safon Uwch uchaf.

Mae Mathemateg Bellach UG yn hygyrch i unrhyw fyfyriwr sy’n gallu pasio Mathemateg Safon Uwch. Bydd unrhyw fyfyriwr sy’n bwriadu cymryd gradd gyda chynnwys mathemategol sylweddol yn elwa’n fawr o gymryd Mathemateg Bellach UG. Mae syniadau newydd fel matricsau a rhifau cymhlyg yn digwydd ym mlwyddyn gyntaf llawer o gyrsiau gradd STEM israddedig. Bydd astudio’r rhain ar Safon Uwch ynghyd â dau fodiwl cymhwysol arall yn helpu myfyrwyr i ddechrau’n dda gyda’u hastudiaethau gradd.

Yng Nghymru 2017 cymerodd tua 14% o’r holl fyfyrwyr Mathemateg Safon Uwch hefyd Fathemateg Bellach Safon Uwch. Felly mae’n debygol, os oes gennych fyfyrwyr sy’n cymryd Mathemateg Safon Uwch, yna byddai nifer fach o’r rhain hefyd yn elwa o astudio Mathemateg Bellach i lefel UG o leiaf.


Annog Merched

Cyfranogiad Merched mewn Mathemateg a Mathemateg Bellach Safon Uwch

Mae nifer y myfyrwyr sy’n cymryd Safon Uwch mewn Mathemateg a Mathemateg Bellach yn y DU wedi cynyddu’n sylweddol dros y deng mlynedd diwethaf.

Yn 2016, Mathemateg oedd y pumed Safon Uwch fwyaf poblogaidd ymhlith merched, y tu ôl i Saesneg, Bioleg, Hanes a Chelf tra mai hwn oedd y pwnc mwyaf poblogaidd a gymerwyd gan fechgyn. Roedd y cyfraddau cyfranogi ar lefel UG yr un fath gyda Mathemateg yn bwnc mwyaf poblogaidd bechgyn a merched. Mae cyfran y myfyrwyr sy’n cymryd Mathemateg (Safon UG / Uwch) sy’n ferched oddeutu 40% gyda’r ffigur cyfatebol yn 30% ar gyfer Mathemateg Bellach (Safon UG / Uwch). Mae Rhaglen Gymorth Mathemateg Bellach Cymru yn hyrwyddo cyfranogiad mewn Mathemateg lefel Uwch i bob myfyriwr a fyddai’n elwa o ddilyn y cymwysterau, yn enwedig merched.

Tystiolaeth Ymchwil Mewn Ffactorau sy’n Effeithio ar Gyfranogiad Merched mewn Mathemateg Lefel Uwch

Cynhyrchodd Sefydliad Addysg UCL (IOE) adolygiad llenyddiaeth o ganfyddiadau cenedlaethol a rhyngwladol diweddar ar gyfranogiad a pherfformiad rhywedd mewn mathemateg ôl-orfodol.

Canfuwyd mai cyrhaeddiad blaenorol mewn mathemateg oedd y ffactor mwyaf arwyddocaol wrth symud ymlaen i Safon Uwch, ond roedd bechgyn yn fwy tebygol o barhau i Safon Uwch na merched â’r un radd TGAU. Daw’r gwahaniaeth hwn yn llawer mwy amlwg i fyfyrwyr â graddau A neu B, gan awgrymu y gallai merched weld graddau da, ond nid rhagorol, fel rhwystr i gynnydd.

Roedd myfyrwyr yn fwy tebygol o ddewis mathemateg os mai dyna oedd eu gradd uchaf mewn TGAU. Gyda merched yn ennill mwy o raddau A / A * ar draws yr ystod lawn o bynciau TGAU, gall eu safle fel ‘all-rounders’ effeithio’n negyddol ar ddewis Mathemateg Safon Uwch. Roedd mwynhad yn fwy tebygol o gael ei enwi gan ferched na bechgyn fel rheswm dros ddewisiadau cysylltiedig â STEM.

Gwelwyd bod gan ferched hunan-gysyniad mathemateg is na bechgyn o’r un gallu; mae hyn yn destun pryder oherwydd bod ymchwil yn dangos bod graddfa’r cyfatebiaeth rhwng perfformiad tasgau a hunan-gysyniad yn gysylltiedig â’r bwriad i barhau â mathemateg. Canfuwyd bod myfyrwyr yn ymwybodol o’r delweddau ystrydebol o fathemategwyr, ond roeddent yn dal i’w defnyddio. Weithiau roedd myfyrwyr benywaidd hefyd yn ymbellhau trwy gael eu cyflwyno gyda delweddau o fathemategwyr benywaidd deniadol, llwyddiannus iawn, gan olygu bod y delweddau’n cael effaith wrthdro i’r hyn a fwriadwyd. Effeithiodd diffyg ymwybyddiaeth o ddefnyddioldeb mathemateg ar fyfyrwyr y ddau ryw.

Gwelwyd bod cyngor ac anogaeth i barhau â mathemateg gan athro neu aelod o’r teulu yn bwysig; a gallai hyn gyfryngu effaith hunan-gysyniad mathemateg is i ferched yn benodol. Mae tystiolaeth ymchwil yn cydnabod pwysigrwydd ffactorau economaidd-gymdeithasol ac effaith ‘cyfalaf gwyddoniaeth’. Roedd myfyrwyr a oedd wedi ffurfio barn yn erbyn dilyn mathemateg a gwyddoniaeth yn y dyfodol erbyn 10 oed yn annhebygol iawn o newid eu meddyliau erbyn eu bod yn 14 oed.

Strategaethau Llwyddiannus ar gyfer Cyfranogiad Merched mewn Mathemateg: Astudiaethau Achos

O fis Hydref 2014, bu Sefydliad Addysg UCL yn gweithio gyda’r FMSP (AMSP bellach) yn Lloegr i gynhyrchu pum astudiaeth achos o ysgolion a cholegau sy’n cael effaith ar wella cyfranogiad merched mewn Mathemateg Safon Uwch.

Trwy ddadansoddi data, grwpiau ffocws athrawon a myfyrwyr a chyflwyno gwersi, mae ymchwilwyr wedi archwilio strategaethau sydd wedi cyfrannu at newid effeithiol yn y defnydd o Fathemateg Safon Uwch a Mathemateg Bellach.

Uwch arweinwyr: Mae cefnogaeth uwch arweinwyr yn cael ei hystyried yn hanfodol wrth arwain datblygiad diwylliant ysgol gyfan clir sy’n hyrwyddo cyfranogiad merched mewn mathemateg ôl-16 a chefnogi cwricwlwm priodol yn yr adran fathemateg. Er enghraifft, mae tair o’r ysgolion astudiaeth achos yn paratoi myfyrwyr ar gyfer cymhwyster Lefel 2 mewn Mathemateg Ychwanegol, sy’n cynnig cipolwg i fyfyrwyr o’r hyn a geir mewn Mathemateg Safon Uwch. Mae hyn yn fuddiol i ferched sy’n nodi eu bod yn teimlo’n fwy hyderus wrth symud ymlaen i Safon Uwch ar ôl bod yn agored i fathemateg fwy heriol yn ystod Cyfnod Allweddol 4.

Dylai cyngor gyrfaoedd gychwyn yn gynnar a dangos defnyddioldeb mathemateg ar draws ystod o ddisgyblaethau. Mewn un ysgol, mae myfyrwyr wedi ymchwilio i gyrsiau prifysgol posib erbyn Blwyddyn 11 ac wedi nodi bod mathemateg yn angenrheidiol ar gyfer ystod o yrfaoedd gan gynnwys y lluoedd arfog a gwyddoniaeth chwaraeon. Mewn un Coleg, mae mathemateg yn cael ei werthfawrogi fel pwnc gwerthfawr sy’n cadw opsiynau ar agor ac yn borth i yrfaoedd penodol, gan gynnwys optometreg, meddygaeth, maeth bwyd, gwaith ieuenctid, gwyddoniaeth fforensig a ffiseg. Mae arddangosfeydd wal yn tynnu sylw at bwysigrwydd mathemateg. Mewn Coleg Addysg Bellach, mae cyngor gyrfaoedd personol ar gyfer myfyrwyr newydd a darpar fyfyrwyr yn pwysleisio llwybrau lle mae mathemateg yn gydymaith hanfodol neu’n bwnc canolog.

Athrawon: Mae myfyrwyr benywaidd yn gwerthfawrogi rôl athrawon mathemateg wrth gefnogi merched a dod i’w hadnabod yn unigol. Maent yn hoffi strategaethau addysgu sy’n darparu cyfleoedd i wirio dealltwriaeth gyda ffrindiau a sgyrsiau tawel gyda’r athro. Disgrifiodd athrawon yn y tri ysgol gymysg bwysigrwydd cyfeirio cwestiynau i ferched yn y dosbarth. Mewn nifer o’r ysgolion, ystyriwyd bod polisi ‘drws agored’ yr adran fathemateg yn hanfodol wrth adeiladu hyder merched.

Dylanwad teulu: Yn yr astudiaeth achos gwelir bod cyfranogiad merched yn cael ei gynorthwyo gan werthfawrogiad teuluol cryf o werth mathemateg a rôl gwaith caled. Roedd cefnogaeth teulu i astudio mathemateg yn arbennig o uchel mewn grwpiau ethnig Prydeinig nad ydynt yn wyn. Roedd myfyrwyr yn y Coleg Addysg Bellach yn ddiystyriol o negeseuon diwylliannol negyddol ymhlith rhai pobl ifanc, fel ei fod yn ‘smart to dumb down’.

Cymhelliant: Roedd y negeseuon am gymryd rhan mewn Mathemateg Bellach yn canolbwyntio ar gymhelliant yn hytrach na chanolbwyntio ar y grŵp myfyrwyr mwyaf clyfar yn y grŵp blwyddyn.

Strategaethau a Argymhellir ar gyfer Hyrwyddo Cydbwysedd Rhywedd Mwy Mewn Mathemateg Lefel Uwch

Strategaethau y gallai uwch arweinwyr a phenaethiaid adrannau mathemateg eu rhoi ar waith i hyrwyddo mwy o gydbwysedd rhwng y rhywiau wrth dderbyn Mathemateg Safon Uwch a Mathemateg Bellach:

Ystyriwch y cydbwysedd rhwng y rhywiau mewn carfannau Safon Uwch blaenorol. Defnyddiwch y data JCQ i nodi cyfradd cyfranogi gymharol merched yn erbyn y darlun cenedlaethol, yng Nghymru a’r DU ac ysgolion tebyg yng Nghymru os yw’r data ar gael. Chwiliwch am dueddiadau mewn dilyniant o ddosbarthiadau Blwyddyn 11 a / neu ysgolion bwydo.

Nodi a chefnogi merched ym Mlwyddyn 10/11 sy’n dangos y potensial a / neu’r diddordeb mewn mathemateg i symud ymlaen i astudio ôl-16. Dadansoddwch gyfran y merched a’r bechgyn ag A neu A * mewn Mathemateg TGAU sy’n symud ymlaen i astudio mathemateg i lefel UG o leiaf.

Cyflwyno mwy o bynciau a chymwysterau mathemateg ochr yn ochr â TGAU ar gyfer myfyrwyr y disgwylir iddynt gael gradd B neu’n uwch. Mae merched yn gwerthfawrogi’r cyfle i werthuso eu diddordeb yn y pynciau y gallent eu cwrdd ar Safon Uwch a sut y gallent ymdopi â’r deunydd mwy heriol.

Trwy gydol blynyddoedd 7 i 11, datblygwch ddiwylliant ysgol gyfan lle mae merched yn anelu at astudio mathemateg i Safon Uwch.

Dylai athrawon ymgorffori cyngor ar sut mae mathemateg yn cael ei defnyddio mewn cyd-destunau bywyd go iawn mewn gwersi i wneud myfyrwyr yn ymwybodol o ddefnyddioldeb y pwnc.

Dylai athrawon roi adborth cadarnhaol rheolaidd i fyfyrwyr, yn enwedig myfyrwyr benywaidd, ar eu cynnydd a’u gallu. Canmol gwytnwch, trafodaeth a gwaith gofalus, a chefnogi myfyrwyr benywaidd i ddatblygu cydweddiad mwy cywir rhwng perfformiad tasgau a hunan-gysyniad mathemateg. Ceisiwch osgoi cyflwyno Mathemateg Safon Uwch fel pwnc ‘arbenigol’ – pwysleisiwch fanteision cyffredinol astudio’r pwnc. Cyflwyno neges glir i staff sy’n cyfweld ac yn cofrestru myfyrwyr i gyrsiau Safon Uwch am y rhwystrau posibl y gallai fod angen eu chwalu wrth recriwtio merched i gyrsiau mathemateg ôl-16 a darparu gwybodaeth glir am bwysigrwydd cymwysterau Mathemateg Safon Uwch a Mathemateg Bellach.

Ymgysylltu â rhieni / gofalwyr ynghylch pwysigrwydd hyrwyddo neges gadarnhaol i fechgyn a merched ynghylch symud ymlaen i astudio mathemateg ôl-16.

Darparu negeseuon clir i fyfyrwyr, a merched yn benodol, am yr ystod eang o yrfaoedd a chyrsiau gradd y byddai astudio mathemateg ôl-16 yn fuddiol ar eu cyfer. Gwahoddwch fyfyrwyr Mathemateg Safon Uwch benywaidd gyfredol neu flaenorol i siarad â myfyrwyr iau am bwysigrwydd mathemateg yn eu cwrs gradd neu gyflogaeth yn y dyfodol, mewn meysydd STEM a heb fod yn STEM.

Adnoddau Athrawon

Mae’r RhGMBC yn awyddus i nodi cyfleoedd lle gellir dangos y fathemateg sy’n digwydd mewn pynciau eraill i fyfyrwyr. Mae ymchwil yn dangos bod merched yn fwy tebygol na bechgyn o gymryd Mathemateg Safon Uwch ochr yn ochr â phynciau Safon Uwch nad ydynt yn STEM ac felly mae’n bwysig nodi’r fathemateg sy’n digwydd mewn Astudiaethau Busnes, Seicoleg, Daearyddiaeth a meysydd eraill.

Cyfoethogi Ac Estyniad

Ar y dudalen AMSP, Cefnogi eich myfyrwyr i drosglwyddo i fathemateg uwch sgroliwch i lawr i’r adran Dod o Hyd i Annog Merched.

Dolenni

Mae’r Sefydliad Ffiseg (IOP) 2013 Drysau cau adrodd ymchwilio symud ymlaen i lefel A mewn Mathemateg, Ffiseg, Economeg, Saesneg, Seicoleg, Bioleg ac Economeg. Mae’r adroddiad yn argymell bod arweinwyr ysgolion yn myfyrio ar eu data ystadegol eu hunain sy’n ymwneud â dilyniant a rhyw a rhoi mesurau ysgol gyfan ar waith i atal rhyw-stereoteipio.

Yn 2014, enillydd benywaidd cyntaf y Fedal Fields am gyflawniad rhagorol mewn mathemateg. Cydnabuwyd Maryam Mirzakhani am waith ym maes geometreg cymhleth.


Cyhoeddwyd y rhaglen ar gyfer Asesu Myfyrwyr Rhyngwladol (PISA) ar ryw a dysgu Mathemateg yn 2014. Mae’n galw ar addysgwyr a rhieni i wneud ymdrech ar y cyd i herio a dileu stereoteipiau rhyw a hunan-gred merched.
Mae tudalen Facebook am fenywod mewn Mathemateg wedi cael ei lansio ac mae ganddo dros 8000 o ddilynwyr.

Mae set o fideos fenywod mewn mathemateg a gynhyrchwyd gan Brifysgol Nottingham yn cynnwys menywod yn trafod eu gwaith mewn mathemateg a sut mae’n ymwneud â phynciau eraill fel bioleg. Maent hefyd yn siarad am yr opsiynau gyrfa eraill a gawsant pan oeddent yn iau a pham eu bod yn falch eu bod wedi dewis mathemateg.

Cyhoeddodd cylchgrawn Good Housekeeping ymgyrch ymgyrch i annog merched i astudio mathemateg. Gofynnwyd i dair asiantaeth hysbysebu blaenllaw gynhyrchu hysbyseb a fyddai’n gwneud i ferched feddwl yn wahanol am fathemateg. Gweler rhifyn Hydref 2014 am fanylion llawn – pa hysbyseb sy’n well gan eich myfyrwyr benywaidd?
Mae Cyfarwyddwr ‘Mathemateg Inspiration’ Rob Eastaway yn defnyddio ei flog i drafod canfyddiadau diddorol o arbrawf ymarferol gyda bechgyn a merched cynradd uwch yn ymwneud â dewisiadau ystafell ddosbarth ar gyfer gweithgarwch mathemategol. A yw’r un dewisiadau yn berthnasol mewn ystafelloedd dosbarth mathemateg chweched dosbarth?