Dysgu Proffesiynnol


Cofrestriad

Mae’r RhGMBC yn darparu cyngor, adnoddau a dysgu proffesiynol i athrawon i helpu i gyfoethogi profiad mathemategol myfyrwyr a hyrwyddo astudiaeth barhaus o fathemateg. Rydym hefyd yn cynnal ymchwil gweithredu mewn partneriaeth ag athrawon. Rydym wedi ymrwymo i gefnogi ysgolion a cholegau ac rydym wedi bod yn darparu dysgu proffesiynol ers 2014. Rydym wedi cefnogi cannoedd o athrawon o ysgolion / colegau ledled Cymru. Er bod ein dysgu proffesiynol (DP) yn canolbwyntio yn bennaf (er nad yn gyfan gwbl) ar CA5 yn nhermau cynnwys, mae pob cwrs hefyd yn ceisio datblygu addysgeg effeithiol ac yn cefnogi Cwricwlwm Cymru yn hyn o beth.

Mae’r RhGMBC wedi datblygu ystod eang o adnoddau ein bod yn hapus iawn i rannu gydag athrawon. Mae cofrestru hefyd yn rhoi mynediad am ddim i athro defnyddiwr sengl i adnoddau mathemateg bellach Integral. Mae’r adnoddau’n cynnwys deunyddiau i gefnogi addysgu a dysgu Mathemateg Safon Uwch a Mathemateg Bellach, y rhan fwyaf o bynciau Tystysgrif lefel 2 mathemateg ychwanegol ac Arholiadau STEP.  

Mae cofrestru hefyd yn rhoi mynediad i’n hamrywiaeth o gyfleoedd hyfforddi am ddim gan gynnwys gweithdai undydd, sesiynau ar-lein, sesiynau pwnc / modiwl penodol, opsiynau yn yr ysgol yn ogystal â chyrsiau hirach. Gweler cyfleoedd dysgu proffesiynol isod.

I gael mynediad i’r uchod, cofrestrwch yma.

Cefnogaeth leol

Cydlynwyr Ardal

Bydd gennych Gydlynydd Ardal (CA) ar gyfer eich rhan chi o Gymru. Mae yna hefyd aelodau arweiniol o’r tîm ar gyfer dysgu proffesiynol, adnoddau ac ati. Mae eu manylion yma. Gallwch gysylltu â’r arweinydd DP neu eich CA lleol i drafod eich anghenion DP.

Cymorth Cwricwlwm

Ein Deunyddiau
 • Cynllun gwaith llawn adnoddau ar gyfer mathemateg a mathemateg bellach Safon Uwch
 • Fideos Mathemateg UG Ystafell Ddosbarth Wyneb i Waered
 • Fideos Mathemateg UG Adolygu Cwestiynau Arholiad
 • Atgyfnerthu Mathemateg UG
 • Fideos Mathemateg A2 Ystafell Ddosbarth Wyneb i Waered
 • Fideos Mathemateg A2 Adolygu Cwestiwn Arholiad
 • Fideos Mathemateg Bellach AS Ystafell Ddosbarth Wyneb i Waered
 • Fideos Mathemateg Bellach AS Adolygu Cwestiynau Arholiad
 • Fideos Mathemateg Bellach A2 Ystafell Ddosbarth Wyneb i Waered
 • Fideos Mathemateg Bellach A2 Adolygu Cwestiynau Arholiad
 • Cyfres amrywiol o fideos trosglwyddo a chyfoethogi
 • Mynediad i adnoddau Mathemateg a Mathemateg Bellach Safon Uwch Integral

Ar gyfer deunyddiau cefnogi cwricwlwm ewch i’n tudalen Cymorth Cwricwlwm.

Digwyddiadau Dysgu Proffesiynol Diweddaraf

Weapons of statistical instruction - Rydym yn byw mewn byd sy'n canolbwyntio fwyfwy ar ddata, lle mae'n hanfodol i bawb fod ag ymwybyddiaeth ystadegol ac adeiladu ar eu synhwyrau ystadegol. ..
Gweithdy fectorau - BethGweithdy fectorauPamArthrawon CA5PrynSesiwn 2 awr gyda’r nos yn ystod yr wythnos ar 3 Chwefror 2022SutSesiwn fyw o bellI archebub.h.denyer@swansea.ac.uk Mwy o wybpdaeth Bydd y gweithdy’n canolbwyntio ar waith fector manyleb Mathemateg Bellach Uned 1 UG. Bydd y prif gysyniadau yn cael eu cyflwyno gyda chymorth Geogebra, lle bo hynny’n briodol, ac yna’n cael eu defnyddio… Read More »Gweithdy fectorau
Mathemateg Bellach 4 – Cwrs Dysgu Proffesiynol - Beth Mathemateg Bellach 4 – Cwrs Dysgu Proffesiynol Pwy Athrawon CA5 Pryd Tymor y Gwanwyn a’r Haf Sut Sesiynau wyneb yn wyned/hybrid a sesiynau byw o bell. I archebu b.h.denyer@swansea.ac.uk Mwy o wybodeaeth Bydd y cwrs hwn yn rhoi sylw cynhwysfawr i MBU4 ac mae wedi’i anelu at athrawon sy’n cyflwyno Mathemateg Safon UG ar… Read More »Mathemateg Bellach 4 – Cwrs Dysgu Proffesiynol
Cyflwyniad i ddysgu Mathemateg lefel UG Uned 3 a 4 - Beth Cyflwyniad i ddysgu Mathemateg lefel UG Uned 3 a 4 Pam Athrawon CA5 Pryd 4 sesiwn 3 awr ar-lein yn cael eu cynnal ar ddydd Sadwrn. Gwanwyn 2021/2022 Sut Ar-lein. Sesiwm Bwy. I archebu b.h.denyer@swansea.ac.uk Mwy o wybpdaeth Mae’r cwrs hwn wedi’i fwriadu ar gyfer cydweithwyr sydd â rhywfaint o brofiad o ddysgu Mathemateg… Read More »Cyflwyniad i ddysgu Mathemateg lefel UG Uned 3 a 4
Dysgu Proffesiynol Haen Uwch TGAU - Beth Dysgu Proffesiynol Haen Uwch TGAU Pam Cyfle i athrawon, nad mathemateg efallai yw eu prif bwnc. Pryd 4 sesiwn 3 awr ar-lein yn cael eu cynnal ar ddydd Sadwrn. Gwanwyn 2021/2022 Sut Ar-lein, sesiwm bwy. I archebu b.h.denyer@swansea.ac.uk Mwy o wybpdaeth Cyfle i athrawon, nad mathemateg efallai yw eu prif bwnc, ystyried a datblygu… Read More »Dysgu Proffesiynol Haen Uwch TGAU
Mathemateg Ychwanegol + Gweithgareddau Dosbarth Desmos - Ydych chi ar fin dechrau dysgu Mathemateg Ychwanegol?
Angen gwirfoddolwyr ar gyfer Cyfle Dysgu Proffesiynol - Ein nod cychwynnol yw cynhyrchu nifer o gwestiynau ar gyfer Mathemateg Safon Uwch CBAC
Geogebra Canolradd drwy Gyfrwng Cymraeg - Darpariaeth Sesiynau byw o bell Dyddiad Tymor yr Hydref 2021/2022 Cost Am ddim i ysgolion neu golegau a ariennir gan y wladwriaeth I Archebu b.h.denyer@swansea.ac.uk Mwy o wybodaeth Bydd y gweithdy hwn yn adeiladu ar hanfodion Geogebra a bydd yn canolbwyntio ar flychau gwirio a blychau testun, taenlenni a botymau Geogebra a’u cymwysiadau i Fodelu… Read More »Geogebra Canolradd drwy Gyfrwng Cymraeg
Defnyddio Geogebra ar gyfer FMU1 a FMU4 - Darpariaeth Sesiynau byw o bell Dyddiad Sesiwn 1: Dydd Mercher 13eg Hydref 16: 00-17: 30 neu ddydd Iau 14eg Hydref 19: 00-2030Sesiwn 2: Dydd Mercher 10fed Tachwedd 16: 00-17: 30 neu ddydd Iau 11eg Tachwedd 19: 00-20: 30 Cost Am ddim i ysgolion neu golegau a ariennir gan y wladwriaeth I Archebu b.h.denyer@swansea.ac.uk Mwy o… Read More »Defnyddio Geogebra ar gyfer FMU1 a FMU4
Hafaliadau Differol trefn un - Darpariaeth Sesiwn fyw o bell Dyddiad Tymor yr Hydref 2021/2022 Cost Am ddim i ysgolion neu golegau a ariennir gan y wladwriaeth I Archebu b.h.denyer@swansea.ac.uk Mwy o wybodaeth Er ei bod yn amlwg, o ganlyniad i’r amharu yn y flwyddyn academaidd ddiwethaf, na fydd CBAC yn archwilio ffurfio hafaliadau differol syml yn 2022, mae dal… Read More »Hafaliadau Differol trefn un

Astudiaethau Achos

Ysgol Gyfun Radur “Rwyf wedi magu hyder a byddaf yn gallu dysgu Mathemateg Bellach Uned 2 y flwyddyn nesaf, sy’n helpu Ysgol Gyfun Radur i barhau i gynnig Mathemateg Bellach …” Darllen mwy… 

Ysgol Penglais “Fe wnes i fwynhau defnyddio’r adnoddau hunan-astudio. Roeddwn yn gallu gweithio ar fy nghyflymder fy hun.” Darllen mwy…

Ysgol Gyfun Trefynwy “Mwynhaodd yr athrawon y fformat hwn o ddysgu proffesiynol. Roeddent yn gweld bod y sleidiau a’r adnoddau cyn y sesiwn cymorth dan gyfarwyddyd yn ddefnyddiol iawn.” Darllen mwy…

Emma Pugh Ysgol Gyfun Porthcawl “Rydym wedi cael hyfforddiant pwrpasol ar bynciau yr ydym wedi gofyn amdanynt ac rydym wedi gallu hyfforddi ein holl staff.” Darllen mwy…

Gwenallt Jones Ysgold Bro Teifi “Rwy’n teimlo’n hyderus wrth addysgu’r unedau ystadegau ac ennill yr adnoddau sydd eu hangen i addysgu’r maes llafur a’r cynnwys cyfan.” Darllen mwy…

Clare Power Ysgol Gatholig yr Esgob Vaughan“Roedd y cwrs yn dda ar gyfer cwrdd ag athrawon eraill ac yn sicr cafodd fy ymennydd weithio ar bynciau mathemateg pellach mwy anodd.” Darllen mwy…

Helen Hayes Ysgol Uwchradd Bryn Elian “Cwrs ardderchog, mae’n cynnwys y maes llafur cyfan o FP1 ac rwy’n teimlo’n llawer mwy hyderus yn awr gydag esboniadau a rhesymu y tu ôl i ddulliau.” Darllen mwy…

Laura Makarek Ysgol Caldicot “Mae’n rhoi cyfle i chi ddysgu technegau newydd nid yn unig gan y tiwtor ond gan yr athrawon eraill ar y cwrs. Mae wedi rhoi hyder i mi gyflwyno FP1.” Darllen mwy…

Stuart Ball Ysgol Gyfun Caerleon “Mae gen i wybodaeth llawer dyfnach o’r cwrs ac rwy’n teimlo’n hyderus i fynd i’r afael â llawer o bynciau o sawl dull gwahanol.” Darllen mwy…