Dysgu Proffesiynnol


Cofrestriad

Mae’r RhGMBC yn darparu cyngor, adnoddau a dysgu proffesiynol i athrawon i helpu i gyfoethogi profiad mathemategol myfyrwyr a hyrwyddo astudiaeth barhaus o fathemateg. Rydym hefyd yn cynnal ymchwil gweithredu mewn partneriaeth ag athrawon. Rydym wedi ymrwymo i gefnogi ysgolion a cholegau ac rydym wedi bod yn darparu dysgu proffesiynol ers 2014. Rydym wedi cefnogi cannoedd o athrawon o ysgolion / colegau ledled Cymru. Er bod ein dysgu proffesiynol (DP) yn canolbwyntio yn bennaf (er nad yn gyfan gwbl) ar CA5 yn nhermau cynnwys, mae pob cwrs hefyd yn ceisio datblygu addysgeg effeithiol ac yn cefnogi Cwricwlwm Cymru yn hyn o beth.

Mae’r RhGMBC wedi datblygu ystod eang o adnoddau ein bod yn hapus iawn i rannu gydag athrawon. Mae cofrestru hefyd yn rhoi mynediad am ddim i athro defnyddiwr sengl i adnoddau mathemateg bellach Integral. Mae’r adnoddau’n cynnwys deunyddiau i gefnogi addysgu a dysgu Mathemateg Safon Uwch a Mathemateg Bellach, y rhan fwyaf o bynciau Tystysgrif lefel 2 mathemateg ychwanegol ac Arholiadau STEP.  

Mae cofrestru hefyd yn rhoi mynediad i’n hamrywiaeth o gyfleoedd hyfforddi am ddim gan gynnwys gweithdai undydd, sesiynau ar-lein, sesiynau pwnc / modiwl penodol, opsiynau yn yr ysgol yn ogystal â chyrsiau hirach. Gweler cyfleoedd dysgu proffesiynol isod.

I gael mynediad i’r uchod, cofrestrwch yma.

Cefnogaeth leol

Cydlynwyr Ardal

Bydd gennych Gydlynydd Ardal (CA) ar gyfer eich rhan chi o Gymru. Mae yna hefyd aelodau arweiniol o’r tîm ar gyfer dysgu proffesiynol, adnoddau ac ati. Mae eu manylion yma. Gallwch gysylltu â’r arweinydd DP neu eich CA lleol i drafod eich anghenion DP.

Cymorth Cwricwlwm

Ein Deunyddiau
 • Cynllun gwaith llawn adnoddau ar gyfer mathemateg a mathemateg bellach Safon Uwch
 • Fideos Mathemateg UG Ystafell Ddosbarth Wyneb i Waered
 • Fideos Mathemateg UG Adolygu Cwestiynau Arholiad
 • Atgyfnerthu Mathemateg UG
 • Fideos Mathemateg A2 Ystafell Ddosbarth Wyneb i Waered
 • Fideos Mathemateg A2 Adolygu Cwestiwn Arholiad
 • Fideos Mathemateg Bellach AS Ystafell Ddosbarth Wyneb i Waered
 • Fideos Mathemateg Bellach AS Adolygu Cwestiynau Arholiad
 • Fideos Mathemateg Bellach A2 Ystafell Ddosbarth Wyneb i Waered
 • Fideos Mathemateg Bellach A2 Adolygu Cwestiynau Arholiad
 • Cyfres amrywiol o fideos trosglwyddo a chyfoethogi
 • Mynediad i adnoddau Mathemateg a Mathemateg Bellach Safon Uwch Integral

Ar gyfer deunyddiau cefnogi cwricwlwm ewch i’n tudalen Cymorth Cwricwlwm.

Digwyddiadau Dysgu Proffesiynol Diweddaraf

Mathemateg Bellach 1 – Cwrs Dysgu Proffesiynl - BethMathemateg Bellach 1 – Cwrs Dysgu ProffesiynolPwyAthrawon CA5PrydMawrth i Gorffennaf 2023SutHunan-astudio ar-lein a chyfarfodydd ZoomI archebub.h.denyer@swansea.ac.uk Mwy o wybodeaeth Bydd y cwrs hwn yn rhoi sylw cynhwysfawr i MBU4 ac mae wedi’i anelu at athrawon sy’n cyflwyno Mathemateg UG a A2 ar hyn o bryd yr hoffai ddysgu Mathemateg Bellach UG. 5 Sesiwn. 2 modiwl… Read More »Mathemateg Bellach 1 – Cwrs Dysgu Proffesiynl
Geogebra Lefel 1 – Cyfrwng Cymraeg - Beth Geogebra fel arf dysgu Mathemateg Safon Uwch Pwy Athrawon CA5 Pryd Chwefror 27ain 2023 a’r ail ddyddiad i’w drefnu How Wyneb yn wyneb ym Mhrifysgol Bangor a’i ffrydio’n fyw To book b.h.denyer@swansea.ac.uk Mwy o wybodaeth Mae’r cwrs hwn yn cyflwyno ffyrdd y gallai Geogebra fod yn ddefnyddiol mewn dosbarth Mathemateg Safon Uwch. Dylai fod… Read More »Geogebra Lefel 1 – Cyfrwng Cymraeg
Darlith yr Ymddiriedolaeth Addysgu Ystadegau 2022-23 - Pwnc: Cyfle DPP ystadegaeth am ddim Annwyl Athro Mae’n bleser gennym eich gwahodd i ddigwyddiad addysgu proffesiynol am ddim wedi ei drefnu ar y cyd gyda’r Ymddiriedolaeth Addysgu Ystadegau a RhGMBC. Mae dewis o ddau leoliad: Prifysgol Caerdydd (7 Mawrth 2023) a Phrifysgol Caerdydd (8 Mawrth 2023) Darlith yr Ymddiriedolaeth Addysgu Ystadegau Ein prif siaradwyr… Read More »Darlith yr Ymddiriedolaeth Addysgu Ystadegau 2022-23
Mathemateg Ychwanegol + Gweithgareddau Dosbarth Desmos - Ydych chi ar fin dechrau dysgu Mathemateg Ychwanegol?
Cwrs Dysgu Proffesiynol MBU5 - Beth Cwrs Dysgu Proffesiynol ar gyfer Mathemateg Bellach Uned 5 (A2 Ystadegaeth Bellach) Pwy Athrawon CA5 Pryd Mawrth i Gorffennaf 2023 Sut Ar-lein I gofrestru b.h.denyer@swansea.ac.uk Mwy o wybodaeth Caiff y cwrs ei rhannu’n bum sesiwn, bob un yn para am tua thair wythnos. Mae pob sesiwn rhwng 6.30pm ac 8pm oni nodir yn wahanol … Read More »Cwrs Dysgu Proffesiynol MBU5
Rhaglen Astudio Lefel A Gysylltiedig - Beth Cwrs ar gysylltiad mathemategol Pwy Athrawon CA5 Pryd  17/01/2023, 24/01/2023, 28/02/2023 a 14/03/2023. 6 to 8 pm How Ar-lein To book b.h.denyer@swansea.ac.uk Mwy o wybodaeth Bydd y cwrs hwn yn edrych ar ddylunio (neu addasu) Rhaglen Astudio Lefel A gyda ffocws penodol ar gysylltiad mathemategol, gan helpu i gyfeirio at y cysylltiadau hyn yn… Read More »Rhaglen Astudio Lefel A Gysylltiedig
Dysgu Mathemateg Ychwanegol – Cyfoethogi eich dysgu - Beth Dysgu Mathemateg Ychwanegol – Cyfoethogi eich dysgu (DP) Pwy ar gyfer athrawon CA4 Pryd 2 sesiwn x 1 awr 15 3:30 i 4:45pm Sut Sesiwn fyw arlein I gofrestru b.h.denyer@swansea.ac.uk Mwy o wybodaeth Yma yn RhGMBC rydym yn credu’n gryf mewn cyfoethogi eich dysgu ar draws pob cyfnod allweddol. Gall y cwrs Mathemateg Ychwanegol… Read More »Dysgu Mathemateg Ychwanegol – Cyfoethogi eich dysgu
Dysgu Mathemateg gyda Desmos - Beth Dysgu Mathemateg gyda Desmos – Cwrs Dysgu Proffesiynol Pwy Ar gyfer athrawon CA3, 4 a 5 Pryd 6 sesiwn 1 awr 153:30 i 4:45pmDydd Mawrth 25 Hydref 2022Dydd Mawrth 15 Tachwedd 2022Dydd Mawrth 29 Tachwedd 2022 Dydd Mawrth 17 Ionawar 2023Dydd Mawrth 31 Ionawr 2023Dydd Mawrth 28 Chwefror 2023 Sut Sesiynau byw ar-lein I gofrestru… Read More »Dysgu Mathemateg gyda Desmos

Astudiaethau Achos

Ysgol Gyfun Radur “Rwyf wedi magu hyder a byddaf yn gallu dysgu Mathemateg Bellach Uned 2 y flwyddyn nesaf, sy’n helpu Ysgol Gyfun Radur i barhau i gynnig Mathemateg Bellach …” Darllen mwy… 

Ysgol Penglais “Fe wnes i fwynhau defnyddio’r adnoddau hunan-astudio. Roeddwn yn gallu gweithio ar fy nghyflymder fy hun.” Darllen mwy…

Ysgol Gyfun Trefynwy “Mwynhaodd yr athrawon y fformat hwn o ddysgu proffesiynol. Roeddent yn gweld bod y sleidiau a’r adnoddau cyn y sesiwn cymorth dan gyfarwyddyd yn ddefnyddiol iawn.” Darllen mwy…

Emma Pugh Ysgol Gyfun Porthcawl “Rydym wedi cael hyfforddiant pwrpasol ar bynciau yr ydym wedi gofyn amdanynt ac rydym wedi gallu hyfforddi ein holl staff.” Darllen mwy…

Gwenallt Jones Ysgold Bro Teifi “Rwy’n teimlo’n hyderus wrth addysgu’r unedau ystadegau ac ennill yr adnoddau sydd eu hangen i addysgu’r maes llafur a’r cynnwys cyfan.” Darllen mwy…

Clare Power Ysgol Gatholig yr Esgob Vaughan“Roedd y cwrs yn dda ar gyfer cwrdd ag athrawon eraill ac yn sicr cafodd fy ymennydd weithio ar bynciau mathemateg pellach mwy anodd.” Darllen mwy…

Helen Hayes Ysgol Uwchradd Bryn Elian “Cwrs ardderchog, mae’n cynnwys y maes llafur cyfan o FP1 ac rwy’n teimlo’n llawer mwy hyderus yn awr gydag esboniadau a rhesymu y tu ôl i ddulliau.” Darllen mwy…

Laura Makarek Ysgol Caldicot “Mae’n rhoi cyfle i chi ddysgu technegau newydd nid yn unig gan y tiwtor ond gan yr athrawon eraill ar y cwrs. Mae wedi rhoi hyder i mi gyflwyno FP1.” Darllen mwy…

Stuart Ball Ysgol Gyfun Caerleon “Mae gen i wybodaeth llawer dyfnach o’r cwrs ac rwy’n teimlo’n hyderus i fynd i’r afael â llawer o bynciau o sawl dull gwahanol.” Darllen mwy…

Gorffennol | Digwyddiadau Dysgu Proffesiynol
Mathemateg Bellach 1 – Cwrs Dysgu Proffesiynl - Beth Mathemateg Bellach 1 – Cwrs Dysgu Proffesiynol Pwy Athrawon CA5 Pryd Mawrth i Gorffennaf 2023 Sut Hunan-astudio ar-lein a chyfarfodydd Zoom I archebu b.h.denyer@swansea.ac.uk Mwy o wybodeaeth Bydd y cwrs hwn yn rhoi sylw cynhwysfawr i MBU4 ac mae wedi’i anelu at athrawon sy’n cyflwyno Mathemateg UG a A2 ar hyn o bryd yr… Read More »Mathemateg Bellach 1 – Cwrs Dysgu Proffesiynl
Geogebra Lefel 1 – Cyfrwng Cymraeg - Beth Geogebra fel arf dysgu Mathemateg Safon Uwch Pwy Athrawon CA5 Pryd Chwefror 27ain 2023 a’r ail ddyddiad i’w drefnu How Wyneb yn wyneb ym Mhrifysgol Bangor a’i ffrydio’n fyw To book b.h.denyer@swansea.ac.uk Mwy o wybodaeth Mae’r cwrs hwn yn cyflwyno ffyrdd y gallai Geogebra fod yn ddefnyddiol mewn dosbarth Mathemateg Safon Uwch. Dylai fod… Read More »Geogebra Lefel 1 – Cyfrwng Cymraeg
Darlith yr Ymddiriedolaeth Addysgu Ystadegau 2022-23 - Pwnc: Cyfle DPP ystadegaeth am ddim Annwyl Athro Mae’n bleser gennym eich gwahodd i ddigwyddiad addysgu proffesiynol am ddim wedi ei drefnu ar y cyd gyda’r Ymddiriedolaeth Addysgu Ystadegau a RhGMBC. Mae dewis o ddau leoliad: Prifysgol Caerdydd (7 Mawrth 2023) a Phrifysgol Caerdydd (8 Mawrth 2023) Darlith yr Ymddiriedolaeth Addysgu Ystadegau Ein prif siaradwyr… Read More »Darlith yr Ymddiriedolaeth Addysgu Ystadegau 2022-23
Mathemateg Ychwanegol + Gweithgareddau Dosbarth Desmos - Ydych chi ar fin dechrau dysgu Mathemateg Ychwanegol?
Cwrs Dysgu Proffesiynol MBU5 - Beth Cwrs Dysgu Proffesiynol ar gyfer Mathemateg Bellach Uned 5 (A2 Ystadegaeth Bellach) Pwy Athrawon CA5 Pryd Mawrth i Gorffennaf 2023 Sut Ar-lein I gofrestru b.h.denyer@swansea.ac.uk Mwy o wybodaeth Caiff y cwrs ei rhannu’n bum sesiwn, bob un yn para am tua thair wythnos. Mae pob sesiwn rhwng 6.30pm ac 8pm oni nodir yn wahanol … Read More »Cwrs Dysgu Proffesiynol MBU5
Rhaglen Astudio Lefel A Gysylltiedig - Beth Cwrs ar gysylltiad mathemategol Pwy Athrawon CA5 Pryd  17/01/2023, 24/01/2023, 28/02/2023 a 14/03/2023. 6 to 8 pm How Ar-lein To book b.h.denyer@swansea.ac.uk Mwy o wybodaeth Bydd y cwrs hwn yn edrych ar ddylunio (neu addasu) Rhaglen Astudio Lefel A gyda ffocws penodol ar gysylltiad mathemategol, gan helpu i gyfeirio at y cysylltiadau hyn yn… Read More »Rhaglen Astudio Lefel A Gysylltiedig
Dysgu Mathemateg Ychwanegol – Cyfoethogi eich dysgu - Beth Dysgu Mathemateg Ychwanegol – Cyfoethogi eich dysgu (DP) Pwy ar gyfer athrawon CA4 Pryd 2 sesiwn x 1 awr 15 3:30 i 4:45pm Sut Sesiwn fyw arlein I gofrestru b.h.denyer@swansea.ac.uk Mwy o wybodaeth Yma yn RhGMBC rydym yn credu’n gryf mewn cyfoethogi eich dysgu ar draws pob cyfnod allweddol. Gall y cwrs Mathemateg Ychwanegol… Read More »Dysgu Mathemateg Ychwanegol – Cyfoethogi eich dysgu
Dysgu Mathemateg gyda Desmos - Beth Dysgu Mathemateg gyda Desmos – Cwrs Dysgu Proffesiynol Pwy Ar gyfer athrawon CA3, 4 a 5 Pryd 6 sesiwn 1 awr 153:30 i 4:45pmDydd Mawrth 25 Hydref 2022Dydd Mawrth 15 Tachwedd 2022Dydd Mawrth 29 Tachwedd 2022 Dydd Mawrth 17 Ionawar 2023Dydd Mawrth 31 Ionawr 2023Dydd Mawrth 28 Chwefror 2023 Sut Sesiynau byw ar-lein I gofrestru… Read More »Dysgu Mathemateg gyda Desmos