Dysgu Proffesiynnol


Cofrestriad

Mae’r RhGMBC yn darparu cyngor, adnoddau a dysgu proffesiynol i athrawon i helpu i gyfoethogi profiad mathemategol myfyrwyr a hyrwyddo astudiaeth barhaus o fathemateg. Rydym hefyd yn cynnal ymchwil gweithredu mewn partneriaeth ag athrawon. Rydym wedi ymrwymo i gefnogi ysgolion a cholegau ac rydym wedi bod yn darparu dysgu proffesiynol ers 2014. Rydym wedi cefnogi cannoedd o athrawon o ysgolion / colegau ledled Cymru. Er bod ein dysgu proffesiynol (DP) yn canolbwyntio yn bennaf (er nad yn gyfan gwbl) ar CA5 yn nhermau cynnwys, mae pob cwrs hefyd yn ceisio datblygu addysgeg effeithiol ac yn cefnogi Cwricwlwm Cymru yn hyn o beth.

Mae’r RhGMBC wedi datblygu ystod eang o adnoddau ein bod yn hapus iawn i rannu gydag athrawon. Mae cofrestru hefyd yn rhoi mynediad am ddim i athro defnyddiwr sengl i adnoddau mathemateg bellach Integral. Mae’r adnoddau’n cynnwys deunyddiau i gefnogi addysgu a dysgu Mathemateg Safon Uwch a Mathemateg Bellach, y rhan fwyaf o bynciau Tystysgrif lefel 2 mathemateg ychwanegol ac Arholiadau STEP.  

Mae cofrestru hefyd yn rhoi mynediad i’n hamrywiaeth o gyfleoedd hyfforddi am ddim gan gynnwys gweithdai undydd, sesiynau ar-lein, sesiynau pwnc / modiwl penodol, opsiynau yn yr ysgol yn ogystal â chyrsiau hirach. Gweler cyfleoedd dysgu proffesiynol isod.

I gael mynediad i’r uchod, cofrestrwch yma.

Cefnogaeth leol

Cydlynwyr Ardal

Bydd gennych Gydlynydd Ardal (CA) ar gyfer eich rhan chi o Gymru. Mae yna hefyd aelodau arweiniol o’r tîm ar gyfer dysgu proffesiynol, adnoddau ac ati. Mae eu manylion yma. Gallwch gysylltu â’r arweinydd DP neu eich CA lleol i drafod eich anghenion DP.

Cymorth Cwricwlwm

Ein Deunyddiau
 • Cynllun gwaith llawn adnoddau ar gyfer mathemateg a mathemateg bellach Safon Uwch
 • Fideos Mathemateg UG Ystafell Ddosbarth Wyneb i Waered
 • Fideos Mathemateg UG Adolygu Cwestiynau Arholiad
 • Atgyfnerthu Mathemateg UG
 • Fideos Mathemateg A2 Ystafell Ddosbarth Wyneb i Waered
 • Fideos Mathemateg A2 Adolygu Cwestiwn Arholiad
 • Fideos Mathemateg Bellach AS Ystafell Ddosbarth Wyneb i Waered
 • Fideos Mathemateg Bellach AS Adolygu Cwestiynau Arholiad
 • Fideos Mathemateg Bellach A2 Ystafell Ddosbarth Wyneb i Waered
 • Fideos Mathemateg Bellach A2 Adolygu Cwestiynau Arholiad
 • Cyfres amrywiol o fideos trosglwyddo a chyfoethogi
 • Mynediad i adnoddau Mathemateg a Mathemateg Bellach Safon Uwch Integral

Ar gyfer deunyddiau cefnogi cwricwlwm ewch i’n tudalen Cymorth Cwricwlwm.

Digwyddiadau Dysgu Proffesiynol Diweddaraf

Cwrs Dysgu Proffesiynol MBU5 - Beth Cwrs Dysgu Proffesiynol ar gyfer Mathemateg Bellach Uned 5 (A2 Ystadegaeth Bellach) Pwy Athrawon CA5 Pryd Mawrth i Gorffennaf 2023 Sut Ar-lein I gofrestru b.h.denyer@swansea.ac.uk Mwy o wybodaeth Caiff y cwrs ei rhannu’n bum sesiwn, bob un yn para am tua thair wythnos. Sesiwn 1 : Dosraniadau ystadegol Mae’r sesiwn yn ystyried cyfuniadau llinol… Read More »Cwrs Dysgu Proffesiynol MBU5
Rhaglen Astudio Lefel A Gysylltiedig - Beth Cwrs ar gysylltiad mathemategol Pwy Athrawon CA5 Pryd  17/01/2023, 24/01/2023, 28/02/2023 a 14/03/2023. 6 to 8 pm How Ar-lein To book b.h.denyer@swansea.ac.uk Mwy o wybodaeth Bydd y cwrs hwn yn edrych ar ddylunio (neu addasu) Rhaglen Astudio Lefel A gyda ffocws penodol ar gysylltiad mathemategol, gan helpu i gyfeirio at y cysylltiadau hyn yn… Read More »Rhaglen Astudio Lefel A Gysylltiedig
Dysgu Mathemateg Ychwanegol – Cyfoethogi eich dysgu - Beth Dysgu Mathemateg Ychwanegol – Cyfoethogi eich dysgu (DP) Pwy ar gyfer athrawon CA4 Pryd 2 sesiwn x 1 awr 15 3:30 i 4:45pm Sut Sesiwn fyw arlein I gofrestru b.h.denyer@swansea.ac.uk Mwy o wybodaeth Yma yn RhGMBC rydym yn credu’n gryf mewn cyfoethogi eich dysgu ar draws pob cyfnod allweddol. Gall y cwrs Mathemateg Ychwanegol… Read More »Dysgu Mathemateg Ychwanegol – Cyfoethogi eich dysgu
Dysgu Mathemateg gyda Desmos - Beth Dysgu Mathemateg gyda Desmos – Cwrs Dysgu Proffesiynol Pwy Ar gyfer athrawon CA3, 4 a 5 Pryd 6 sesiwn 1 awr 153:30 i 4:45pmDydd Mawrth 25 Hydref 2022Dydd Mawrth 15 Tachwedd 2022Dydd Mawrth 29 Tachwedd 2022 Dydd Mawrth 17 Ionawar 2023Dydd Mawrth 31 Ionawr 2023Dydd Mawrth 28 Chwefror 2023 Sut Sesiynau byw ar-lein I gofrestru… Read More »Dysgu Mathemateg gyda Desmos
Geogebra Lefel 1: Safon Uwch - Beth Geogebra fel arf dysgu Mathemateg Safon Uwch Pwy Athrawon CA5 Pryd Hydref i Tachwedd 2022 How Ar-lein To book b.h.denyer@swansea.ac.uk Mwy o wybodaeth Mae’r cwrs hwn yn cyflwyno ffyrdd y gallai Geogebra fod yn ddefnyddiol mewn dosbarth Mathemateg Safon Uwch. Dylai fod yn iawn i’r rhai sy’n newydd i’r feddalwedd. Nod y cwrs yw… Read More »Geogebra Lefel 1: Safon Uwch
Gweithdy Prawf Mathemateg Bellach - Beth Gweithdy Prawf Mathemateg Bellach Pwy Athrawon CA5 Pryd Dydd Llun 5 Rhagfyr 2022 How Ar-lein To book b.h.denyer@swansea.ac.uk Mwy o wybodaeth  Bydd y gweithdy hwn yn canolbwyntio ar: Sefydlu’r sylfaen resymegol sy’n sail i’r dull anwytho Defnyddio anwytho i brofi canlyniadau sy’n cynnwys dilyniannau, cyfresi, matricsau, rhanadwyeddac anghydraddoldebau. Bydd y gweithdy yn cael ei… Read More »Gweithdy Prawf Mathemateg Bellach
Cwrs Dysgu Proffesiynol MBU2 - Beth Dysgu Proffesiynol MBU2 (Bellach Ystadegaeth) Pwy Athrawon CA5 Pryd Hydref i Rhagfyr 2022 Sut Ar-lein I gofrestru b.h.denyer@swansea.ac.uk Mwy o wybodaeth  MB Uned 2 Cyflwyniad Galw fewn OlafSesiwn 1 Mercher Hyd 5 Iau Hyd 13 Iau Hyd 20Sesiwn 2 Mawrth Hyd 25 Llun Tach 7 (7-8pm) Merch Tach 9Sesiwn 3 Mercher Tach 16 Iau… Read More »Cwrs Dysgu Proffesiynol MBU2
Nodiadau â Bylchau  - Rydym yn rhyddhau Nodiadau â Bylchau ar gyfer ein holl Fideos Wyneb i Waered Lefel A Mathemateg a Mathemateg Bellach.  Gellir dod o hyd iddynt yn yr Ardal Adnoddau ar ein gwefan.  Yn gynwysedig mae:  fersiynau o’n PowerPoints Wyneb i Waered gyda’r bylchau wedi’u hychwanegu, y gallwch eu golygu os dymunwch neu os oes angen; … Read More »Nodiadau â Bylchau 
Cyflwyniad i Ddysgu Mathemateg A2 – Uned 3 - Beth Cyflwyniad i ddysgu Mathemateg A2 – Uned 3 Pam Athrawon CA5 Pryd Ionawr i Mawrth 2022 Sut Ar-lein I archebu b.h.denyer@swansea.ac.uk Mwy o wybpdaeth Mae’r cwrs hwn wedi’i fwriadu ar gyfer cydweithwyr sy’n dysgu Mathemateg UG, ac ar gyfer cydweithwyr sydd eisoes yn dysgu Mathemateg A2 ac a hoffai loywi eu gwybodaeth o’r modiwl.… Read More »Cyflwyniad i Ddysgu Mathemateg A2 – Uned 3

Astudiaethau Achos

Ysgol Gyfun Radur “Rwyf wedi magu hyder a byddaf yn gallu dysgu Mathemateg Bellach Uned 2 y flwyddyn nesaf, sy’n helpu Ysgol Gyfun Radur i barhau i gynnig Mathemateg Bellach …” Darllen mwy… 

Ysgol Penglais “Fe wnes i fwynhau defnyddio’r adnoddau hunan-astudio. Roeddwn yn gallu gweithio ar fy nghyflymder fy hun.” Darllen mwy…

Ysgol Gyfun Trefynwy “Mwynhaodd yr athrawon y fformat hwn o ddysgu proffesiynol. Roeddent yn gweld bod y sleidiau a’r adnoddau cyn y sesiwn cymorth dan gyfarwyddyd yn ddefnyddiol iawn.” Darllen mwy…

Emma Pugh Ysgol Gyfun Porthcawl “Rydym wedi cael hyfforddiant pwrpasol ar bynciau yr ydym wedi gofyn amdanynt ac rydym wedi gallu hyfforddi ein holl staff.” Darllen mwy…

Gwenallt Jones Ysgold Bro Teifi “Rwy’n teimlo’n hyderus wrth addysgu’r unedau ystadegau ac ennill yr adnoddau sydd eu hangen i addysgu’r maes llafur a’r cynnwys cyfan.” Darllen mwy…

Clare Power Ysgol Gatholig yr Esgob Vaughan“Roedd y cwrs yn dda ar gyfer cwrdd ag athrawon eraill ac yn sicr cafodd fy ymennydd weithio ar bynciau mathemateg pellach mwy anodd.” Darllen mwy…

Helen Hayes Ysgol Uwchradd Bryn Elian “Cwrs ardderchog, mae’n cynnwys y maes llafur cyfan o FP1 ac rwy’n teimlo’n llawer mwy hyderus yn awr gydag esboniadau a rhesymu y tu ôl i ddulliau.” Darllen mwy…

Laura Makarek Ysgol Caldicot “Mae’n rhoi cyfle i chi ddysgu technegau newydd nid yn unig gan y tiwtor ond gan yr athrawon eraill ar y cwrs. Mae wedi rhoi hyder i mi gyflwyno FP1.” Darllen mwy…

Stuart Ball Ysgol Gyfun Caerleon “Mae gen i wybodaeth llawer dyfnach o’r cwrs ac rwy’n teimlo’n hyderus i fynd i’r afael â llawer o bynciau o sawl dull gwahanol.” Darllen mwy…

Gorffennol | Digwyddiadau Dysgu Proffesiynol
Cwrs Dysgu Proffesiynol MBU5 - Beth Cwrs Dysgu Proffesiynol ar gyfer Mathemateg Bellach Uned 5 (A2 Ystadegaeth Bellach) Pwy Athrawon CA5 Pryd Mawrth i Gorffennaf 2023 Sut Ar-lein I gofrestru b.h.denyer@swansea.ac.uk Mwy o wybodaeth Caiff y cwrs ei rhannu’n bum sesiwn, bob un yn para am tua thair wythnos. Sesiwn 1 : Dosraniadau ystadegol Mae’r sesiwn yn ystyried cyfuniadau llinol… Read More »Cwrs Dysgu Proffesiynol MBU5
Rhaglen Astudio Lefel A Gysylltiedig - Beth Cwrs ar gysylltiad mathemategol Pwy Athrawon CA5 Pryd  17/01/2023, 24/01/2023, 28/02/2023 a 14/03/2023. 6 to 8 pm How Ar-lein To book b.h.denyer@swansea.ac.uk Mwy o wybodaeth Bydd y cwrs hwn yn edrych ar ddylunio (neu addasu) Rhaglen Astudio Lefel A gyda ffocws penodol ar gysylltiad mathemategol, gan helpu i gyfeirio at y cysylltiadau hyn yn… Read More »Rhaglen Astudio Lefel A Gysylltiedig
Dysgu Mathemateg Ychwanegol – Cyfoethogi eich dysgu - Beth Dysgu Mathemateg Ychwanegol – Cyfoethogi eich dysgu (DP) Pwy ar gyfer athrawon CA4 Pryd 2 sesiwn x 1 awr 15 3:30 i 4:45pm Sut Sesiwn fyw arlein I gofrestru b.h.denyer@swansea.ac.uk Mwy o wybodaeth Yma yn RhGMBC rydym yn credu’n gryf mewn cyfoethogi eich dysgu ar draws pob cyfnod allweddol. Gall y cwrs Mathemateg Ychwanegol… Read More »Dysgu Mathemateg Ychwanegol – Cyfoethogi eich dysgu
Dysgu Mathemateg gyda Desmos - Beth Dysgu Mathemateg gyda Desmos – Cwrs Dysgu Proffesiynol Pwy Ar gyfer athrawon CA3, 4 a 5 Pryd 6 sesiwn 1 awr 153:30 i 4:45pmDydd Mawrth 25 Hydref 2022Dydd Mawrth 15 Tachwedd 2022Dydd Mawrth 29 Tachwedd 2022 Dydd Mawrth 17 Ionawar 2023Dydd Mawrth 31 Ionawr 2023Dydd Mawrth 28 Chwefror 2023 Sut Sesiynau byw ar-lein I gofrestru… Read More »Dysgu Mathemateg gyda Desmos
Geogebra Lefel 1: Safon Uwch - Beth Geogebra fel arf dysgu Mathemateg Safon Uwch Pwy Athrawon CA5 Pryd Hydref i Tachwedd 2022 How Ar-lein To book b.h.denyer@swansea.ac.uk Mwy o wybodaeth Mae’r cwrs hwn yn cyflwyno ffyrdd y gallai Geogebra fod yn ddefnyddiol mewn dosbarth Mathemateg Safon Uwch. Dylai fod yn iawn i’r rhai sy’n newydd i’r feddalwedd. Nod y cwrs yw… Read More »Geogebra Lefel 1: Safon Uwch
Gweithdy Prawf Mathemateg Bellach - Beth Gweithdy Prawf Mathemateg Bellach Pwy Athrawon CA5 Pryd Dydd Llun 5 Rhagfyr 2022 How Ar-lein To book b.h.denyer@swansea.ac.uk Mwy o wybodaeth  Bydd y gweithdy hwn yn canolbwyntio ar: Sefydlu’r sylfaen resymegol sy’n sail i’r dull anwytho Defnyddio anwytho i brofi canlyniadau sy’n cynnwys dilyniannau, cyfresi, matricsau, rhanadwyeddac anghydraddoldebau. Bydd y gweithdy yn cael ei… Read More »Gweithdy Prawf Mathemateg Bellach
Cwrs Dysgu Proffesiynol MBU2 - Beth Dysgu Proffesiynol MBU2 (Bellach Ystadegaeth) Pwy Athrawon CA5 Pryd Hydref i Rhagfyr 2022 Sut Ar-lein I gofrestru b.h.denyer@swansea.ac.uk Mwy o wybodaeth  MB Uned 2 Cyflwyniad Galw fewn OlafSesiwn 1 Mercher Hyd 5 Iau Hyd 13 Iau Hyd 20Sesiwn 2 Mawrth Hyd 25 Llun Tach 7 (7-8pm) Merch Tach 9Sesiwn 3 Mercher Tach 16 Iau… Read More »Cwrs Dysgu Proffesiynol MBU2
Nodiadau â Bylchau  - Rydym yn rhyddhau Nodiadau â Bylchau ar gyfer ein holl Fideos Wyneb i Waered Lefel A Mathemateg a Mathemateg Bellach.  Gellir dod o hyd iddynt yn yr Ardal Adnoddau ar ein gwefan.  Yn gynwysedig mae:  fersiynau o’n PowerPoints Wyneb i Waered gyda’r bylchau wedi’u hychwanegu, y gallwch eu golygu os dymunwch neu os oes angen; … Read More »Nodiadau â Bylchau 
Cyflwyniad i Ddysgu Mathemateg A2 – Uned 3 - Beth Cyflwyniad i ddysgu Mathemateg A2 – Uned 3 Pam Athrawon CA5 Pryd Ionawr i Mawrth 2022 Sut Ar-lein I archebu b.h.denyer@swansea.ac.uk Mwy o wybpdaeth Mae’r cwrs hwn wedi’i fwriadu ar gyfer cydweithwyr sy’n dysgu Mathemateg UG, ac ar gyfer cydweithwyr sydd eisoes yn dysgu Mathemateg A2 ac a hoffai loywi eu gwybodaeth o’r modiwl.… Read More »Cyflwyniad i Ddysgu Mathemateg A2 – Uned 3