BethCwrs ar Weithredu’r Dull Ystafell Ddosbarth Wyneb i Waered
PwyAthrawon
PrydMehefin – Rhagfyr 2024 Dyddiadau isod.
SutHybrid
I gofrestrufmspwales@swansea.ac.uk

Mwy o wybodaeth

 Rydym yn cynnig cwrs hybrid ar gyfer athrawon sydd am archwilio gweithredu’r FCA. Bydd y cwrs yn edrych ar theori, ymarfer, realiti a datblygiad yr FCA gyda ffocws clir ar ymarferoldeb. Bydd y cwrs hefyd yn cyflwyno cyfranogwyr i Adnoddau Fideo Flipped RhGMC – Powerpoints, Fideos a Nodiadau Gapped yn ogystal â chyfeirio at ystod o adnoddau gwych eraill.
Bydd y sesiwn ar-lein gyntaf yn paratoi cyfranogwyr i fod yn barod i ddechrau defnyddio’r FCA yn eu hymarfer, gan anelu at ei chyflwyno ym mis Medi. Bydd yr ail sesiwn ar-lein yn caniatáu ar gyfer myfyrio a rhannu arfer rai wythnosau ar ôl dechrau. Bydd sesiwn galw heibio hefyd tua diwedd tymor y gaeaf i fyfyrio ymhellach a rhannu.
Bydd yr agweddau ar-alw ar y cwrs yn edrych ar Ymchwil, a datblygiad pellach posibl yr FCA tuag at y Dull Dysgu Flipped. Bydd hyn yn cynnwys astudiaeth hyblyg, ar-lein, gan ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau dysgu fel fideos darlithoedd dan arweiniad tiwtor ac adnoddau pecyn gwaith i adeiladu eich sgiliau a chadarnhau eich dealltwriaeth. Byddwch yn cael eich cofrestru ar sianel Microsoft Teams sy’n cael ei monitro lle bydd cyfarwyddiadau llawn yn eich arwain trwy’r cwrs ar eich cyflymder eich hun. Mae cyfle yn y sianel Timau i gydweithio ag eraill sy’n gwneud y cwrs a fforwm i drafod.
Yn ogystal â’r sesiynau sydd wedi’u hamserlennu, bydd y tiwtor ar gael i roi cymorth drwy e-bost a galwadau ar-lein.
Er mwyn annog cyfranogiad gweithredol yn y cwrs, mae rhaglen ardystio wedi’i chyflwyno: bydd tystysgrifau’n cael eu rhoi i gyfranogwyr sy’n cwblhau’r cwrs ac yn dangos eu dealltwriaeth o’r cysyniadau a’u cymhwysiad. Bydd hyn yn cael ei esbonio yn y sianel Teams. 

Adborth o’r cwrs blaenorol:

•Mwynheais y cwrs hwn yn fawr ac roedd mor braf gweld bod eraill yn cael yr un problemau ond erbyn y diwedd roeddem i gyd yn dysgu dosbarthiadau a oedd yn mynd i’r afael ag ef ac roeddem i gyd yn gweld y gallem wneud mwy o’r cwestiynau anoddach yn y dosbarth sef yr hyn roedd y y myfyrwyr yn mwynhau gan y gallent helpu ei gilydd a gofyn i mi am help yn hytrach na gweithio arnynt ar eu pen eu hunain gartref.

Roedd yn syniad da hefyd cael y disgyblion i egluro beth roedden nhw’n meddwl oedd y dysgu wyneb i waered yn ei olygu ar ddechrau’r tymor, fel eu bod yn gwybod beth i’w ddisgwyl am weddill y flwyddyn.
 
Rwyf eisoes wedi rhannu pa mor dda rwy’n meddwl yw’r syniad [gyda chydweithwyr] a sut mae wedi gweithio i’m dosbarth.

Astudio Ar-alw
Bydd adnoddau a thasgau yn cael eu darparu. Ar gael o Fehefin 2024

Sesiwn Arlein Dydd Iau 4 Gorffennaf
Sesiwn 1            15:30-17:00
Session 1 amgen 18:30-20:00

Sesiwn Arlein: Dydd Mercher 23 Hydref
Sesiwn 2           15:30-17:00
Sesiwn 2 amgen 18:30-20:00

Sesiwn galw heibio (dewisol): Dydd Mercher 4 Rhagfyr
Sesiwn 3           15:30-17:00
Sesiwn 3 amgen 18:30-20:00