BethMathemateg Bellach 1 – Cwrs Dysgu Proffesiynol (Pur Bellach)
PwyAthrawon CA5
PrydMedi 2023 i Gorffennaf 2024
SutHybrid- Ar-lein yn bennaf, gyda sesiynau byw yn cael eu cynnal i ymdrin â’r pynciau mwy cymhleth yn Ne a Gogledd Cymru
I archebufmspwales@swansea.ac.uk

Mwy o wybodeaeth

Bydd y cwrs hwn yn rhoi sylw cynhwysfawr i MBU1 ac mae wedi’i anelu at athrawon sy’n cyflwyno Mathemateg Safon Uwch ar hyn o bryd ac a hoffai gyflwyno Mathemateg Bellach, neu athrawon sy’n addysgu Mathemateg Bellach ar hyn o bryd ac a hoffai gael sesiwn gloywi.

Strwythur y Cwrs: 5 Sesiwn. Bydd y cwrs hwn yn cael ei wasgaru dros y flwyddyn academaidd gyfan.

Sesiwn 1
Rhifau Cymhlyg

Medi-Hyd 2023
Datblygu rhifau cymhlyg, rhifyddeg ac algebra rhifau cymhlyg.
Y diagram Argand.
Cysylltiad rhwng trawsffurfiadau’r gofod 2D a rhifyddeg rhifau cymhlyg.
Modwlws ac arg a’u priodweddau. Prawf rhifau cymhlyg o’r fformiwlâu ongl gyfansawdd.
Loci yn y diagram Argand.
Ffwythiannau newidyn cymhlyg.
Sesiwn 2
Polynomialau a Matricsau

Tach-Rhag 2023
Gwreiddiau Polynomialau
Gwerthfawrogiad anffurfiol o theorem sylfaenol algebra
Mae gwreiddiau cymhlyg polynomial real yn ymddangos mewn parau cyfieuol.
Priodweddau gwreiddiau polynomialau.
Cyflwyniad i rifyddeg ac algebra matricsau (yn enwedig 2×2) a’r defnydd o fatricsau 2×2 i ddisgrifio trawsffurfiadau. 
Sesiwn 3
Matricsau a Thrawsffurfiadau

Iau – Chwe 2024
Ffurfioli gwaith cynharach ar fatricsau 2×2 a’u defnydd gyda thrawsffurfiadau llinol o ofod dau ddimensiwn.
Defnyddio matricsau 3×3 i ddisgrifio trawsffurfiadau aflinol o ofod dau ddimensiwn.
Defnyddio matricsau 3×3 i ddisgrifio trawsffurfiadau llinol gofod tri dimensiwn.
Sesiwn 4
Factorau

Maw-Ebr 2024
Hafaliad fector llinell
Y lluoswm scalar
Hafaliad fector plân
Defnyddio fectorau i gyfrifo pellteroedd ac onglau mewn gofod tri dimensiwn.
Sesiwn 5
Prawf a Chyfresi

Mai-Meh 2024
Cyflwyno prawf drwy anwythiad
Defnyddio prawf drwy anwythiad mewn ystod eang o enghreifftiau
Swm  n  term cyntaf cyfres gan ddefnyddio anwythiad, priodweddau nodiant Σ a’r dull gwahaniaeth.

Bydd pob modiwl yn cynnwys dwy sesiwn Zoom ar-lein, yn ystod yr wythnos, yn gynnar gyda’r nos, wedi’u gwahanu gan 7-14 diwrnod. Yn y sesiynau hyn, bydd y tiwtor yn ystyried prif gysyniadau’r testun. Bydd recordiadau fideo o’r sesiynau hyn ar gael fel y gall cyfranogwyr nad ydynt yn gallu bod yn bresennol weld y sesiwn a gollwyd.

Bydd sesiynau 1 a 4 yn cynnwys y posibilrwydd o fynychu sesiwn wyneb yn wyneb gyda thiwtor. Cynhelir y sesiynau hyn yn ystod yr wythnos ac yn Ne Cymru (Abertawe) a Gogledd Cymru (Wrecsam neu Fangor). Bydd y sesiynau hyn yn digwydd cyn y ddwy sesiwn Zoom. Byddant nid yn unig yn ymdrin â deunyddiau’r ddwy sesiwn ar-lein, ond byddant hefyd yn rhoi’r cyfle i chi gwrdd ag aelod o’r tîm tiwtor a chyfnewid syniadau a phrofiadau gyda rhai o’ch cyd-gyfranogwyr.

Bydd pecyn adnoddau llawn o ddeunyddiau dysgu, gan gynnwys y deunyddiau a ddefnyddiwyd yn y sesiynau Zoom ac wyneb yn wyneb, ar gael a’r gobaith yw y byddwch yn gweithio drwy’r adnoddau ac yn rhoi cynnig ar rai o’r ymarferion a ddarperir. Yn ystod y cyfnod hwn o hunan-astudio bydd gennych fynediad e-bost at eich tiwtor.

Disgwylir i gyfranogwyr fynychu cymaint o sesiynau ar-lein â phosibl.

Dyddiadau Cyrsiau:

Cynhelir sesiwn wyneb yn wyneb neu ar-lein ym mhob un o’r wythnosau a nodir. Bydd dyddiadau’n cael eu pennu cyn gynted â phosibl.

Wyneb yn wynebAr-lein
Sesiwn 1Tymor yr Hydref Wythnos 3Tymor yr Hydref Wythnos 4
Tymor yr Hydref Wythnos 6
Sesiwn 2Tymor yr Hydref Wythnos 10
Tymor yr Hydref Wythnos 12
Sesiwn 3Tymor y Gwanwyn Wythnos 4
Tymor y Gwanwyn Wythnos 6
Sesiwn 4Tymor y Gwanwyn Wythnos 8Tymor y Gwanwyn Wythnos 9
Tymor y Gwanwyn Wythnos 10
Sesiwn 5Tymor y Haf Wythnos 7
Tymor y Haf Wythnos 8

Cyflwynir y sesiynau yn Saesneg; bydd deunyddiau ar gael yn ddwyieithog.

Bydd y cwrs hwn yn cael ei ardystio.

Mae gan bob sesiwn dasg asesu fer a bydd cyfranogwyr yn cael eu hannog i’w chwblhau a’i hanfon at eu tiwtor. Bydd pob tasg yn cynnwys dau neu dri chwestiwn arddull arholiad i gyfranogwyr eu hateb. Hefyd, gofynnir i gyfranogwyr feddwl am y wybodaeth y bydd ei hangen ar fyfyrwyr i fynd i’r afael â chwestiynau o’r fath a dulliau addysgu posibl y gellid eu defnyddio yn yr ystafell ddosbarth. Y gobaith yw y bydd angen llai na 90 munud i gwblhau pob tasg.

Bydd ardystiad yn seiliedig ar gwblhau’r tasgau hyn yn foddhaol a thystiolaeth o bresenoldeb yn y sesiwn neu waith annibynnol trwy’r deunydd adnoddau.

Y dyddiad cau ar gyfer ardystio fydd Awst 2024