Darlith yr Ymddiriedolaeth Addysgu Ystadegau 2022-23

Pwnc: Cyfle DPP ystadegaeth am ddim

Annwyl Athro

Mae’n bleser gennym eich gwahodd i ddigwyddiad addysgu proffesiynol am ddim wedi ei drefnu ar y cyd gyda’r Ymddiriedolaeth Addysgu Ystadegau a RhGMBC.

Mae dewis o ddau leoliad: Prifysgol Caerdydd (7 Mawrth 2023) a Phrifysgol Caerdydd (8 Mawrth 2023)

Darlith yr Ymddiriedolaeth Addysgu Ystadegau

Ein prif siaradwyr yw Stella Dudzic a Roger Porkess

Data ac Ystadegau yn y Cwricwlwm 16-18

  • Mae ysgolion bellach ymhell y tu ôl i’r gweithle ac addysg uwch o ran pa dechnoleg a ddefnyddir, a sut. Mae angen i bob pwnc ysgol sy’n defnyddio neu’n cynhyrchu data i’w myfyrwyr fod yn fwy cymwys mewn ystadegau.
  • Mae llawer o fyfyrwyr 16+ yn draddodiadol wedi cael eu gadael yn y cysgodion o ran ystadegau, technoleg a mathemateg berthnasol. Nid oes darpariaeth addas ar eu cyfer. 
  • Mae’r sefyllfa bellach yn newid yn Lloegr gyda chyflwyniad Mathemateg Craidd. Mae’r cwrs hwn yn amlygu datrys problemau mewn pynciau heblaw mathemateg. Mae ganddo bwyslais trwm ar ystadegau, a ategir gan y defnydd o dechnoleg (er enghraifft, taenlenni gyda chyfleusterau ystadegau). O’r diwedd, data sy’n gyrru ystadegau addysgu. 

Mae’r ddarlith yn cynnwys enghreifftiau o gwestiynau sydd wedi cael eu defnyddio mewn papurau Mathemateg Craidd diweddar ac yn nodi cyfleoedd y mae Mathemateg Craidd yn eu darparu ar gyfer addysgu, dysgu ac asesu ystadegau gwell, yn enwedig ar gyfer y rhan fawr hon o bob carfan oedran. Mae’r nifer sy’n manteisio ar Fathemateg Craidd yn cynyddu ond mae’n dal yn gymedrol, yn enwedig o gymharu â nifer y bobl ifanc a fydd yn elwa ohono a hefyd o ran yr angen cenedlaethol am weithwyr sy’n gymwys mewn data ac ystadegau. Mae’r ddarlith yn edrych ar ffyrdd y gellir annog mwy o bobl i gymryd rhan. 

Terfynwn drwy ystyried beth fyddai’n digwydd pe baem yn newid o’r drefn tair lefel A bresennol i system bagloriaeth. Rydym yn dod i’r casgliad y bydd y gwersi sy’n cael eu dysgu ar hyn o bryd trwy gyfrwng Mathemateg Craidd yn bwysig iawn mewn sefyllfa o’r fath, yn enwedig y rhai ar gyfer addysgu, dysgu ac asesu ystadegau. 

Bu Stella yn dysgu am 22 mlynedd mewn ysgolion uwchradd, gan gynnwys 9 mlynedd fel pennaeth adran, cyn ymuno â Mathemateg mewn Addysg a Diwydiant (MEI, corff datblygu’r cwricwlwm cenedlaethol) yn 2006. Mae ei gwaith MEI ym maes datblygu’r cwricwlwm yn cynnwys cynhyrchu cymwysterau newydd a goruchwylio’r cynhyrchiad o adnoddau addysgu. Mae hi’n awdur gwerslyfrau ac yn olygydd, ac mae’n arwain DPP i athrawon yn rheolaidd. Mae hi wedi gweithio gyda Roger ar adroddiadau RSS ac adroddiadau eraill.

Newidiodd Roger yrfa ym 1990 o fod yn athro mathemateg uwchradd i fod yn brif weithredwr MEI. Mae wedi gweithio gyda llawer o grwpiau mathemateg ac ystadegau dylanwadol y wlad ac ef oedd prif awdur nifer o adroddiadau mawr, gan gynnwys dau a gomisiynwyd gan y Gymdeithas Ystadegol Frenhinol. Mae wedi ysgrifennu/golygu nifer fawr o werslyfrau ac erthyglau mathemateg ac ystadegau, ac mae ganddo brofiad helaeth o asesu ffurfiol. Ymddeolodd Roger o MEI yn 2010, ond mae’n parhau i weithio fel ymgynghorydd annibynnol.

Cynulleidfa:

Mae’r digwyddiad wedi’i fwriadu ar gyfer unrhyw un sy’n dysgu ystadegau neu’n defnyddio ystadegau yn eu swydd neu astudiaeth, gan gynnwys athrawon, darlithwyr, myfyrwyr israddedig neu ôl-raddedig.

Amserlen y digwyddiad:

18:30 – 18:40 Cyrraedd a chofrestru

18:40 – 19:10 Adnoddau Ystadegau RhGMBC ac Economeg Toesen gan Dominic Oakes, Arweinydd Adnoddau ac Ymchwil RhGMBC a Chydlynydd Ardal Gogledd Cymru

19:10 – 20:10 Data ac Ystadegau yn y Cwricwlwm 16-18

20:10 – 20:30 Lluniaeth, trafodaeth a rhwydweithio (dewisol!)

Mae cofrestru am ddim ond archebwch yn gynnar i osgoi cael eich siomi!

I fynychu’r ddarlith yng Nghaerdydd ewch i: https://www.eventbrite.com/e/the-teaching-statistics-trust-lecture-202223-caerdyddcardiff-tickets-513935584167

I fynychu’r ddarlith ym Mangor ewch i: https://www.eventbrite.com/e/the-teaching-statistics-trust-lecture-202223-bangor-tickets-513966296027