Mae RhGMBC yn cynnal dau gwrs ar-lein ar ddatrys problemau i fyfyrwyr sy’n dymuno astudio pynciau cysylltiedig â STEM yn y prifysgolion gorau. Mae datrys problemau, y gallu i fynd i’r afael â phroblemau nad yw’r dull datrys yn glir ar eu cyfer, yn rhan allweddol o fathemateg. Mae angen i ddatryswyr problemau da, yn ogystal â dealltwriaeth gysyniadol a rhuglder gweithdrefnol, ddatblygu sgiliau ac agweddau eraill: meddwl mathemategol i ffurfio ac addasu cynlluniau ymosod; cadw’n hyderus, pan fyddant yn cael trafferth, yn eu gallu i wneud cynnydd; cof am atebion i broblemau eraill a allai fod yn ddefnyddiol. Bydd y cyrsiau hyn yn helpu myfyrwyr ymroddedig i gaffael yr adnoddau hyn.

Bydd myfyrwyr sy’n dilyn y naill neu’r llall o’r cyrsiau hyn yn cynyddu eu galluoedd ac yn ennill mwy o werthfawrogiad a mwynhad o fathemateg; bod yn fwy parod ar gyfer unrhyw bapurau mynediad mathemateg sy’n canolbwyntio ar broblemau prifysgol (AEA, MAT, PAT, STEP, TMUA); a bod yn fwy parod ar gyfer dysgu a defnyddio mathemateg newydd yn y brifysgol. Y ddau gwrs yw:

Cwrs Cyflwyno Datrys Problemau Blwyddyn 12

Cwrs Cyflwyno Datrys Problemau Blwyddyn 12, a arferai redeg fel ‘Datrys Problemau Mathemateg Anarferol’. Eleni bydd yn seiliedig ar y Modiwlau Sylfaen sydd ar gael am ddim gan y rhaglen gymorth STEP (maths.org). Sylwch, mae’r cwrs Cyflwyno Datrys Problemau Blwyddyn 12 yn ddefnyddiol p’un a yw myfyrwyr yn bwriadu eistedd y papur STEP ym mlwyddyn 13 ai peidio.

PamBlwyddyn 12
PrydSesiynau wyneb yn wyneb 3 awr bob mis cyn y Nadolig
Cychwyn 1af o Hydref 2022 (am wybodaeth ynglŷn â sesiwn Wrecsam ebostiwch d.r.g.oakes@swansea.ac.uk)
10 sesiwn ar-lein bob pythefnos ar nos Lun 6.00pm i 7.00pm
Cychwyn dydd Llun 10 Hydref 2022. 
SutYm Mhrifysgolion Aberystwyth, Bangor, Caerdydd, Abertawe a Glyndŵr Wrecsam ac
Ar-lein ar Teams
I archebu
Mae gofyn i fyfyrwyr gofrestru i gael mynediad i’r cyrsiau hyn trwy gwblhau
https://forms.gle/AB3uHB6pDrcKxVNV9

Bydd fformat y cwrs yn ôl-drafodaeth awr ar-lein ar broblemau’r wythnos flaenorol, gan dynnu sylw at unrhyw bwyntiau dysgu allweddol, a rhoi anogaeth i fyfyrwyr. Disgwylir i fyfyrwyr fod yn hunan-ysgogol, gyfrifol a gweithio ar y problemau rhwng sesiynau  ̶ mewn gwirionedd, dyma ran hanfodol y ddau gwrs.

Bydd pob sesiwn trwy gyfrwng Saesneg, ond bydd cefnogaeth i’r rhai sy’n astudio trwy gyfrwng y Gymraeg. 

Paratoi ar gyfer STEP Blwyddyn 13