Datganiad i’r wasg diweddaraf Awst 2021

Cliciwch yma

Eleni dyfarnwyd y gyfran uchaf erioed o gymwysterau Mathemateg Bellach i fyfyrwyr Mathemateg
Safon Uwch yng Nghymru sydd yn gynnydd o 12.4% ers y llynedd. Mae cyfran y myfyrwyr
Mathemateg Safon Uwch a gafodd gymwyster Mathemateg Bellach hefyd wedi cyrraedd y lefel
uchaf, sef 16.6%.

“Mae yna ystod eang o yrfaoedd cyffrous lle mae pynciau STEM yn hanfodol, felly mae’n bwysig iawn ein bod ni’n cynyddu nifer y dysgwyr sy’n astudio pynciau fel Mathemateg a Mathemateg Bellach.

Dywedodd Jeremy Miles, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg